Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu

Temeljem odredbi članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 , 79/09, 153/09,49/11,84/11,90/11, 144/12, 94/13, 153/13,147/14, 36/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09; 1/13; 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 20. sjednici, održanoj 10. ožujka 2017.g. donijelo

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz č. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016.g.
2. Izvješće se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-01/17-01/9
URBROJ: 2162-06/01-17-3
U Pakracu, 10. 3. 2017.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.