Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku OGŠ Pakrac o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 23017./2018.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 20. sjednici, održanoj 10. ožujka 2017.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Daje se prethodna suglasnost na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja
za školsku godinu 2017./2018. Osnovne glazbene škole Pakrac.

2. Odluka iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te
neće biti posebno objavljivana.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-02/17-01/1
URBROJ: 2162-04/01-17-2
U Pakracu, 10. 3. 2017.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.