Odluka o podršci i sufinanciranju projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 20. sjednici održanoj 10. ožujka 2017. godine donosi

ODLUKU
o podršci i sufinanciranju projekta
„POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJE „LIPIK-PAKRAC“

Članak 1.

Ovom odlukom Gradsko vijeće Grada Pakraca podržava provedbu (apliciranje i izgradnju) projekta „POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE „LIPIK-PAKRAC“.

Članak 2.

Grad Pakrac će zajedno sa Gradom Lipikom sudjelovati u sufinanciranju projekta iz članka 1. ove Odluke u visini 3,73 % od njegove ukupne vrijednosti.
Grad Pakrac će iz sredstava gradskog proračuna sufinancirati 2,17 % ukupne vrijednosti projekta iz stavka 1. ovog članka.

Članak 3.

Gradsko vijeće ovlašćuje gradonačelnika Grada Pakraca za potpisivanje svih dokumenata potrebnih za provedbu projekta iz članka 1.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

KLASA: 363-01/17-01/12
URBROJ: 2162-06/01-17-1
U Pakracu, 10. 3. 2017.

Predsjednik: Zoran Krejči,v.r.