Odluka o otpisu potraživanja

Temeljem odredbe članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) te članka 7. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2017. g. (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 5/16) Gradsko vijeće Grada Pakraca na dvadesetoj sjednici održanoj 10. ožujka 2017. godine donosi

O D L U K U
o otpisu potraživanja

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Pakraca ovom odlukom otpisuje potraživanja od Stolarije Barić iz Kutjeva, vl. Drago Barić; za plaćene, a neizvedene radove na izgradnji gradske sportske dvorane u Pakracu u iznosu od 1.093.793,13 kn zbog nemogućnosti naplate; a prema pravomoćnoj drugostupanjskoj sudskoj presudi po kojoj Grad Pakrac nije uspio u sporu zbog naplate predmetnog potraživanja.

Članak 2.

Zadužuje se obnašateljica dužnosti gradonačelnika Grada Pakraca, odnosno Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca za provedbu točke 1. ove Odluke, na način da se ova odluka koristi kao dokument za unos u poslovne knjige.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 415-07/17-01/3
URBROJ: 2162-05/01-17-1
U Pakracu, 10. 3. 2017.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.