Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Temeljem odredbe članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 20. sjednici održanoj dana 10. ožujka 2017. godine donosi

O D L U K U
o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Članak 1.

U članku 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/2011) u tablici pod rednim brojem 4., radno mjesto: stručni suradnik za društvene djelatnosti, koeficijent 1,81 se mijenja, tako da sada iznosi 2,00.

Članak 2.

Sve ostale odredbe Odluke iz čl. 1. ove Odluke ostaju nepromijenjene i na snazi i dalje.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se od 01. travnja 2017. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 120-01/17-01/02 URBROJ: 2162-04/01-17-1
U Pakracu, 10.3.2017.g.

Predsjednik: Zoran Krejči,v.r.