Odluka o dodjeli javnog priznanja „Pečat Grada Pakraca“

Temeljem odredbi čl. 11. i 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) i čl. 17. st. 1, čl. 9 i čl. 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 1/98 i 3/03), te temeljem Mišljenja Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 20. sjednici, održanoj 10. ožujka 2017. g. donijelo

Odluku o dodjeli
javnog priznanja „Pečat Grada Pakraca“

Članak 1.

Javno priznanje „Pečat Grada Pakraca“, za osobiti doprinos u duhovnom i materijalnom razvoju Grada, dodjeljuje se:
– župniku Matiji Jurakoviću.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 061-01/17-01/1
URBROJ: 2162-04/01-17-9
U Pakracu, 10.3.2017.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.