Odluka o davanju suglasnosti udruzi „Hrvatska žena Prekopakra“ za provedbu ulaganja: Građenje zgrade za rad udruga MO Prekopakra

Temeljem Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ br.71/16, 15/17, 17/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 20. sjednici održanoj dana 10. ožujak 2017. godine donosi,

O D L U K U

o davanju suglasnosti udruzi „Hrvatska žena Prekopakra“ za provedbu ulaganja:
„GRAĐENJE ZGRADE ZA RAD UDRUGA MO PREKOPAKRA“.

Članak 1.

U svrhu prijave na natječaj iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“- provedba tipa operacije 7.4.1. „ Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Gradsko vijeće Grada Pakraca ovom Odlukom daje suglasnost na provedbu ulaganja : „Građenje zgrade za rad udruga MO Prekopakra, na zemljištu oznake k.č. br. 537/2 k.o. Prekopakra, prema Glavnom projektu (Zajednička oznaka projekta : 047/2016); I. – ARHITEKTONSKI PROJEKT, PROJEKT UREĐENJA OKOLIŠA , BR.T.D.: 047/2016-AP, izrađen po “AIG PROJEKT” d.o.o., Pakrac; II. GRAĐEVINSKI PROJEKT, BR.TD.: B-020816-A, izrađen po KID d.o.o., Požega; III. VODOVOD I KANALIZACIJA, B.R. T.D.: 047/2016-VIK, izrađen po “AIG PROJEKT” d.o.o., Pakrac; IV. ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT (ELEKTROTEHNIČKE I ELEKTRONIČKE INSTALACIJE I LPS), br. TDE 033/16, izrađen po BREBER-PROJEKT d.o.o. Daruvar; V. STROJARSKI PROJEKT, izrađen po ENERGO-ING d.o.o., Broj: TD-41/16 ;VI. ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA, Broj projekta:E-2016-11 izrađen po KELVIN d.o.o. Požega

Članak 2.

U skladu s člankom 16. stavkom 13. Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ te u skladu s odredbama Natječaja za provedbu Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“- provedba tipa operacije 7.4.1. „ Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“,
kao sastavni dio ove Odluke donosi se Prilog „Opis projekta/operacije“.

Članak 3.

Za podnositelja zahtjeva za potporu – Korisnika potpore ovlašćuje se udruga „Hrvatska žena Prekopakra“ , Ante Starčevića b.b. (OIB:01151153292).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-01/17-01/14

URBROJ: 2162-06/01-17-1
U Pakracu, 10. 3. 2017.

Predsjednik: Zoran Krejči,v.r.