Odluka o davanju suglasnosti Gradu Pakracu za provedbu ulaganja: Urbanističko-arhitektonsko rješenje središnjeg gradskog trga – glavni trg i pješačka ulica

Temeljem Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ br.71/16, 15/17, 17/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 20. sjednici održanoj dana 10. ožujka 2017. godine donosi,

O D L U K U

o davanju suglasnosti Gradu Pakracu za provedbu ulaganja:
„URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO RJEŠENJE SREDIŠNJEG GRADSKOG TRGA – GLAVNI TRG I PJEŠAČKA ULICA“

Članak 1.

U svrhu prijave na natječaj iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“- provedba tipa operacije 7.4.1. „ Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Gradsko vijeće Grada Pakraca ovom Odlukom daje suglasnost na provedbu ulaganja :
„ Urbanističko-arhitektonsko rješenje središnjeg gradskog trga – glavni trg i pješačka ulica “ na k.č. br. dio 444,445, dio 459/2, dio 570 k.o. Pakrac, prema Glavnom projektu (ZOP: 22b-15/SGT-P) : I. ARHITEKTONSKI PROJEKT, T.D. 22b/2015 izrađen po “MODRA”d.o.o., Zagreb; II. GRAĐEVINSKI PROJEKT, T.D. 08/2016 – STATIČKI PRORAČUN, izrađen po “SPRING”d.o.o., Zagreb; III. PROJEKT KRAJOBRAZNOG UREĐENJA,T.D. 21/15-Gb/16, izrađen po Ured ovlaštene krajobrazne arhitektice Ivanka Mlinarić,Zagreb; IV. ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT ,T.D. ZT-247-16-37, izrađen po “ZIV-TICA“d.o.o., Zagreb, – Knjiga IV/I- Elektrotehnički projekt, Knjiga IV/II- Građevinski projekt; V. GRAĐEVINSKI PROJEKT- Prometnica ispred zgrade poglavarstva, spoj kioska i vrtnih hidranata na gradski vodovod i spoj odvodnje trga i kioska na gradsku kanalizaciju, T.D. 68/2016, izrađen po “PLANUM” d.o.o., Karlovac,

Članak 2.

U skladu s člankom 16. stavkom 13. Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ te u skladu s odredbama Natječaja za provedbu Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“- provedba tipa operacije 7.4.1. „ Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“,
kao sastavni dio ove Odluke donosi se Prilog „Opis projekta/operacije“.

Članak 3.

Za podnositelja zahtjeva za potporu – Korisnika potpore ovlašćuje se Grad Pakrac, Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18 (OIB:79689915301).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-01/17-01/14
URBROJ: 2162-06/01-17-1
U Pakracu, 10.3.2017.

Predsjednik: Zoran Krejči,v.r.