Zaključak o usvajanju programa i plana rada Muzeja Grada Pakraca za 2017. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 19. sjednici, održanoj 15. prosinca 2016. g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

O USVAJANJU PROGRAMA I PLANA RADA MUZEJA GRADA PAKRACA ZA 2017. GODINU

  1. Usvaja se Program i plan rada Muzeja Grada Pakraca za 2017. godinu.
  2. Program i plan iz točke 1. nalaze se u privitku ovog zaključka i čine njegov sastavni dio.
  3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 612-05/16-01/3

URBROJ: 2162-04/03-16-2

Pakrac, 15. prosinca 2016. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.