Zaključak o primanju na znanje informacije o radu Osnovne škole Braće Radića Pakrac u školskoj godini 2015/2016

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 19. sjednici, održanoj 15. prosinca 2016. g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

O PRIMANJU NA ZNANJE INFORMACIJE O RADU OSNOVNE ŠKOLE BRAĆE RADIĆA PAKRAC U ŠKOLSKOJ GODINI 2015/2016.

  1. Prima se na znanje informacija o radu Osnovne škole braće Radića Pakrac u školskoj godini 2015./2016.
  2. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-01/16-01/5

URBROJ: 2162-04/03-16-2

Pakrac, 15. prosinaca 2016.g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.