Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pakraca

Gradsko vijeće Grada Pakraca, temeljem odredbi članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnološki katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Pakraca, na prijedlog obnašateljice dužnosti gradonačelnika Grada Pakraca, uz prethodnu suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Požega, Klasa: 810-03/16-04/02, Urbroj: 543-11-01-16-16, od 17. studenoga 2016. godine, na 19. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE GRADA PAKRACA

Članak 1.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Pakraca su:
1. Komunalac d.o.o, Ul. Križnog puta 18, Pakrac
2. Vode Lipik d.o.o, Ul. Križnog puta 18, Pakrac
3. Pakrac plin d.o.o, Ul. Križnog puta 18, Pakrac
4. Veterinarska stanica Pakrac d.o.o, Ul. Križnog puta 8, Pakrac

Članak 2.

Udruge od značaja za sustav civilne zaštite na području Grada Pakraca su:
1. Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa „Pakrac“, Braće Radić 13, Pakrac
2. Odred izviđača „Pakra“, Trg bana J. Jalačića 18, Pakrac
3. Hrvatska katolička udruga medicinskih sestara, Bolnička ul. 68, Pakrac
4. Planinarsko društvo „Psunj“, Hrvatskih velikana 3, Pakrac
5. Radio klub „Pakrac“, Braće Radić 13, Pakrac
6. Lovačko društvo „Fazan“,Matkovac bb, Pakrac
7. Lovačko društvo „Košuta“,Branešci 3, Pakrac
8. Lovačko društvo „Psunj“, Donja Šumetlica 1A, Pakrac
9. Športsko ribolovno društvo „Papuk“ Radničko naselje 6, Pakrac

Članak 3.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pakraca su one pravne osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Grada Pakraca.

Članak 4.

Pravne osobe iz članaka 1. i 2. ove Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Pakraca.

Članak 5.

Pravnim osobama iz članaka 1. i 2. ove Odluke izvršno tijelo dostaviti će izvode iz Plana zaštite i spašavanja i civilne zaštite, koji će sadržavati točno određene mjere i aktivnosti koje trebaju provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 6.

Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pakraca u svojim operativnim planovima planirat će provedbu dobivenih mjera i aktivnosti.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pakraca, KLASA: 810-01-15-01/7, URBROJ: 2162-05/06-15-1, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Pakraca dana 15. prosinca 2015. godine.

Članak 8.

Po jedan primjerak ove Odluke Grad Pakrac će dostavit svakoj pravnoj osobi iz članaka 1. i udruzi iz članka 2. ove Odluke te Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Požega.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 810-01/16-01/08
URBROJ: 2162-05/06-16-3
Pakrac, 15. prosinca 2016. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.