Odluka o jedinstvenoj bazi podataka nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca

Na temelju članaka 107. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13 148/13, 92/14), i članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 19. sjednici održanoj dana 15. prosinac 2016. godine donosi,

ODLUKU
O JEDINSTVENOJ BAZI PODATAKA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Članak 1.

Nerazvrstane ceste na području Grada Pakraca su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13 148/13, 92/14), i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu spomenutog Zakona.

Članak 2.

Jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama na području Grada Pakraca vodi gradsko tijelo nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.
Na temelju jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama iz stavke 1. ovog članka, Gradsko vijeće Grada Pakraca utvrđuje Popis nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca, koji čini sastavni dio ove Odluke.
Popis nerazvrstanih cesta iz stavka 2. ovog članka, ažurirat će se prema potrebi, na temelju prethodno utvrđenih podataka iz jedinstvene baze koju vodi gradsko tijelo nadležno za poslove komunalnog gospodarstva iz stavka 1. ovog članka.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 340-01/16-01/27
URBROJ: 2162-06/01-16-02
Pakrac, 15. prosinac 2016. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.