Odluka o imenovanju članova školskog odbora Glazbene škole Pakrac

srednjoj školstvu (“Narodne novine”126/12), članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13 i 3/15) i članka 11. stavak 1. Odluke o osnivanju javne ustanove Osnovne glazbene škole Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 5/02), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 19. sjednici održanoj 15. prosinca 2016. godine donijelo je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE PAKRAC

Članak 1.

U školski odbor Osnovne glazbene škole Pakrac imenuju se:

  1. Morena Mandić Čolić,
  2. Jelena Hihlik,
  3. Tomislav Novinc.

Članak 2.

Mandat članovima školskog odbora traje četiri (4) godine i mogu biti ponovno imenovani.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 602-02/16-01/6

URBROJ: 2162-04/03-16-02

Pakrac, 15. prosinca 2016. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.