Odluka o davanju suglasnosti Gradu Pakracu za provedbu ulaganja: „Izgradnja prometnih površina u dijelu Ulice Aleja kestenova u Pakracu (d=274,35m´)“ – nerazvrstana cesta oznake: NC30023; dužine: 274,35m; dio k.č. br. 2410/13 k.o. Pakrac

Na temelju Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ br.71/16) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 19. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2016. godine donosi,

O D L U K U
o davanju suglasnosti Gradu Pakracu za provedbu ulaganja:
„Izgradnja prometnih površina u dijelu Ulice Aleja kestenova u Pakracu (d=274,35m´)“
– nerazvrstana cesta oznake : NC30023; dužine : 274,35m; dio k.č. br. 2410/13 k.o. Pakrac

Članak 1.

U svrhu prijave na natječaj iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, tip operacije 7.2.2. „Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta“, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., te ostvarivanje bespovratne potpore, Gradsko vijeće Grada Pakraca ovom Odlukom daje suglasnost na provedbu ulaganja „ Izgradnja prometnih površina u dijelu Ulice Aleja kestenova u Pakracu (d=274,35m´)“ – nerazvrstana cesta oznake : NC30023; dužine : 274,35m; dio k.č. br. 2410/13 k.o. Pakrac, prema Glavnom projektu (ZOP:GP-20/07) – građevinski projekt izrađen po „Kamen-gradnja“ d.o.o. Slavonski Brod (Br.Td.20/07); i geodetski projekt (Br.Td.20-1/07).

Članak 2.

U skladu s člankom 16. stavkom 13. Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ te u skladu s odredbama Natječaja za provedbu podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, tip operacije 7.2.2. „Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta“ („Narodne novine“ br.71/16), kao sastavni dio ove Odluke donosi se Prilog „Opis projekta/operacije“.

Članak 3.

Za podnositelja zahtjeva za potporu – Korisnika potpore ovlašćuje se Grad Pakrac, Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18 (OIB:79689915301).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 360-01/16-01/61
URBROJ: 2162-06/01-16-03
Pakrac, 15. prosinca 2016. g.

Predsjednik: Zoran Krečji v. r.