Zaključak o usvajanju godišnjeg izvješća o ostvarenju plana i programa Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2015./2016.

Temeljem Zakona o lokanoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 18. sjednici, održanoj 20. listopada 2016. g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

  1. Usvaja se godišnje izvješće o ostvarenju plana i programa rada Dječjeg vrtića „Maslačak“  za pedagošku godinu 2015./2016.
  2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
  3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 601-01/16-01/7

URBROJ: 2162-04/01-16-2

U Pakracu, 20. listopada 2016. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.