Odluka o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Pakraca

Temeljem čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), čl. 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), na prijedlog Inicijativnog odbora za osnivanje Dječjeg gradskog vijeća, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 18. sjednici, održanoj 20. listopada 2016.g. donijelo je

Odluku o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Pakraca

 

Članak 1.

Osniva se Dječje gradsko vijeće Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Dječje gradsko vijeće) kao institucionalan okvir za ostvarivanje prava djece na aktivno sudjelovanje u životu Grada Pakraca, a provoditi će se u suradnji sa Osnovnom školom braće Radića Pakrac i Osnovnom glazbenom školom Pakrac.

Članak 2.

Ciljevi osnivanja Dječjeg gradskog vijeća su ostvarivanje temeljnih prava djeteta zajamčenih Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta:

                – pravo na oblikovanje vlastitog mišljenja i slobodno izražavanje stavova,

                – pravo na slobodno okupljanje, udruživanje i druženje s drugom djecom,

                – pravo na aktivno sudjelovanje u donošenju odluka koje utječu na živote djece.

Članak 3.

Sjedište Dječjeg gradskog vijeća je u Osnovnoj školi braće Radića Pakrac, Bolnička ulica 55, Pakrac.

Članak 4.

Dječje gradsko vijeće ima 21 člana/članicu.

Dječje gradsko vijeće čini po jedan (1) predstavnik iz svakog razreda.

Članovi/članice Dječjeg gradskog vijeća mogu biti učenici/učenice od 4. do 7. razreda osnovne škole i učenici Osnovne glazbene škole Pakrac.

Mandat članova/članica Dječjeg gradskog vijeća traje 2 godine i ograničen je završetkom osnovnoškolskog obrazovanja.

Kandidat za člana/članicu Gradskog vijeća može biti učenik/učenica uzornog vladanja, bez ijedne izrečene pedagoške mjere.

Članak 5.

Odluku o raspisivanju izbora i datumu održavanja donosi gradonačelnik/gradonačelnica Grada Pakraca.

Članak 6.

Postupak izbora članova/članica Dječjeg gradskog vijeća provodi Osnovna škola braće Radića Pakrac u suradnji sa voditeljem/voditeljicom Dječjeg gradskog vijeća.

Voditelj/voditeljica Dječjeg gradskog vijeća može biti stručna osoba koja svakodnevno radi sa djecom i koja je završila seminar za voditelje dječjih gradskih vijeća Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“.

Odluku o imenovanju voditelja/voditeljice Dječjeg gradskog vijeća donosi gradonačelnik/gradonačelnica Grada Pakraca.

Članak 7.

Konstituirajuću sjednicu Dječjeg gradskog vijeća saziva gradonačelnik/gradonačelnica Grada Pakraca u roku od petnaest (15) dana od dana objave rezultata izbora.

Dječje gradsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika, odnosno dječjeg gradonačelnika/gradonačelnice (u daljnjem tekstu: dječji gradonačelnik/gradonačelnica).

Članak 8.

Za dječjeg gradonačelnika/gradonačelnicu mogu se kandidirati svi izabrani članovi/članice Dječjeg gradskog vijeća u roku od osam (8) dana od objave rezultata izbora.

Kandidatura se podnosi pisanim putem voditelju/voditeljici Dječjeg gradskog vijeća.

Dječji gradonačelnik/gradonačelnica bira se većinom glasova svih članova/članica Dječjeg gradskog vijeća.

Dječji gradonačelnik/gradonačelnica ima jednog (1) zamjenika/zamjenicu koji se bira većinom glasova svih članova/članica Dječjeg gradskog vijeća.

Članak 9.

Dječje gradsko vijeće ima Statut, kojeg donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca, na prijedlog Dječjeg gradskog vijeća.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-01/16-01/6

URBROJ: 2162-04/03-16-2

U Pakracu, 20. listopada 2016.

Predsjednik:  Zoran Krejči v. r.