Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Pakraca za Demokratsku partiju Srba

Temeljem članka 41. st. 3. i 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne novine” broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13, 2/14) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 18. sjednici održanoj 20. listopada 2016. godine donijelo je

O D L U K U

 o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Pakraca za  Demokratsku partiju Srba

Članak 1.

Obustavlja se isplata sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Pakraca sa pozicije 34 za Demokratsku partiju Srba budući da ista nije objavila podatke o donacijama primljenim tijekom 2016. godine u skladu sa odredbom čl. 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Članak 2.

Obustava isplate traje do objave podataka o donacijama, a iznos isplate se umanjuje razmjerno vremenskom razdoblju zakašnjenja dostave, odnosno objave podatka o donacijama.

Članak 3.

Za provedbu ove odluke zadužuje se obnašateljica dužnosti gradonačelnika Grada Pakraca.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 402-10/16-01/2

URBROJ: 2162-05/01-16-01

Pakrac, 20. listopada 2016. g.

Predsjednik:  Zoran Krejči v. r.