Odluka o kupnji nekretnine k.č.br. 2304/3, k.o. Pakrac

Na temelju članka 48. st. 2. i st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15)  i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 18. sjednici održanoj dana 20. listopada 2016. godine donosi

ODLUKU

o kupnji nekretnine k.č.br. 2304/3, k.o. Pakrac

Članak 1.

Za potrebe proširenja poduzetničke zone „Zona male privrede Pakrac“ te razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca, Grad Pakrac kupuje nekretninu oznake k. č. br. 2304/3, upisana u z. k. ul. 3495, k. o. Pakrac, površine 3 jutra i 329 čhv, vlasništvo tvrtke EKONERG HOLDING d.o.o, Koranska 5, Zagreb.

Članak 2.

Procijenjena tržišna vrijednost nekretnine iz čl. 1. ove odluke utvrđena je po ovlaštenom sudskom vještaku Ani Bunčić, ing. građ. i iznosi  826.981,76 kuna.

Kupoprodajna cijena nekretnine iz čl. 1. ove odluke iznosi 805.000,00 kuna.

Članak 3.

Kupoprodajna cijena iz st. 2. čl. 2. ove Odluke isplatiti će se prodavatelju EKONERG HOLDING d.o.o. sredstvima osiguranim u Proračunu Grada Pakraca u pet jednakih mjesečnih obroka, počevši s uplatom prvog obroka u siječnju 2017. godine, tako da ukupno ugovorena kupoprodajna cijena bude uplaćena najkasnije do 31. svibnja 2017. godine.

Članak 4.

Detalji kupoprodaje predmetne nekretnine uredit će se Ugovorom o kupoprodaji nekretnine, koji će sklopiti tvrtka EKONERG HOLDING d.o.o. kao Prodavatelj i Grad Pakrac kao Kupac.

Članak 5.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se obnašateljica dužnosti gradonačelnika Grada Pakraca.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 943-01/16-01/29

URBROJ: 2162-04/01-16-01

U Pakracu, 20. listopada 2016.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.