Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje društva VODE LIPIK d.o.o.

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu („Narodne novine „br. 87/08, 136/12 i 15/15)  i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 18. sjednici održanoj dana 20. listopada 2016. godine donosi

 

ODLUKU

o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje

društva VODE LIPIK d.o.o.

Članak 1.

Ovom Odlukom Grad Pakrac kao suosnivač društva VODE LIPIK d.o.o., daje suglasnost društvu VODE LIPIK d.o.o. za dugoročno zaduženje.

Članak 2.

Grad Pakrac suglasan je da društvo VODE LIPIK d.o.o. sklopi ugovor o kreditnom zaduženju sa poslovnom bankom radi realizacije dugoročnog novčanog kredita na iznos glavnice u visini 1.650.000,00 kn s rokom otplate 5 godina, a radi kupovine poslovne zgrade, pomoćnih objekata i zemljišta u Pakracu, Aleja kestenova 35 i to:

  • č. br. 2410/43, KUĆA-POSLOVNA ZGRADA I POMOĆNI OBJEKTI, površine 1394 čhv, upisano u z. k. ul. br. 1832, k. o. Pakrac,
  • č. br. 2410/44, ORANICA U PRAULJI, površine 247 čhv, upisano u z. k. ul. br. 3182,   k. o. Pakrac,
  • č. br. 2410/47, ORANICA U PRAULJI, površine 260 čhv, upisano u z. k. ul. br. 3182,   k. o. Pakrac,
  • č. br. 2410/48, ORANICA U PRAULJI, površine 169 čhv, upisano u z. k. ul. br. 3182,   k. o. Pakrac,
  • č. br. 2410/49, ORANICA U PRAULJI, površine 167 čhv, upisano u z. k. ul. br. 3182,   k. o. Pakrac i
  • č. br. 2410/50, ORANICA U PRAULJI, površine 144 čhv, upisano u z. k. ul. br. 3182,   k. o. Pakrac.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 403-01/16-01/2

URBROJ: 2162-04/01-16-1

U Pakracu, 20. listopada 2016.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.