Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja za šk. god. 2016./2017. Osnovne glazbene škole Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 16. sjednici, održanoj 8. lipnja 2016.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

  1. Daje se prethodna suglasnost na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja
    za školsku godinu 2016./2017. Osnovne glazbene škole Pakrac.
  2. Odluka iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te
    neće biti posebno objavljivana.
  3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 602-02/16-01/3

URBROJ: 2162-04/1-16-2

U Pakracu, 8. lipnja 2016.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.