Odluka o proglašenju dobara od lokalnog značenja

Temeljem članka 17. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („NN“ br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15) te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 16. sjednici održanoj dana  08.06. 2016.  godine ,  donijelo je

Odluka o proglašenju  dobara od lokalnog značenja

Članak 1.

           Proglašavaju se  dobrom od lokalnog značenja građevine:

  • Crkva Sv. Stjepana u Dragoviću izgrađena na k.č. br. 57/2 k.o. Dragović;
  • Kapela Sv. Vida izgrađena na k.č.br.1755 k.o. Pakrac;
  • Kapela Sv. Roka izgrađena na k.č. br. 2038 k.o. Pakrac;
  • Kapela Sv. Josipa izgrađena na k.č. br. 668 k.o. Pakrac.

Članak 2.

Na predmetna dobra primjenjuje se Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i svi drugi propisi koji se odnose na kulturna dobra.

Članak 3.

Predmetna dobra upisati će Ministarstvo kulture u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, u evidenciju dobara od lokalnog značenja.

Članak 4.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se nadležno upravno tijelo Grada Pakraca.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

KLASA: 612-08/16-01/4

URBROJ: 2162-06/01-16-03

Pakrac,  08.06.2016. godine

Predsjednik Gradskog vijeća: Zoran Krejči, v.r.