Odluka o prestanku važenja Odluka o osnivanju i imenovanju Gradskog stožera zaštite i spašavanja Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka  35.  Zakona o lokalnoj  i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 36. Statuta grada Pakraca ( „Službeni glasnik grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće grada Pakraca  na 16. sjednici održanoj dana 08. lipnja 2016. godine donijelo je

Odluku o prestanku važenja  Odluka o osnivanju i imenovanju Gradskog  stožera zaštite i spašavanja Grada Pakraca

Članak 1.

Prestaju važiti odluke Gradskog vijeća Grada Pakraca:

Odluka o osnivanju i imenovanju Gradskog stožera zaštite i spašavanja Grada Pakraca, Klasa: 810-01/09-01/04, Urbroj: 2162-03/01-09-2, koju je Gradsko vijeće Grada Pakraca donijelo na sjednici održanoj dana 21. rujna 2009. godine;

Odluka o imenovanju načelnika i člana Gradskog stožera zaštite i spašavanja Grada Pakraca, Klasa: 810-01/09-01/04, Urbroj: 2162-05/06-13-2, koju je Gradsko vijeće Grada Pakraca donijelo na sjednici održanoj  dana 17. lipnja 2013. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 810-01/16-01/4

URBROJ: 2162-05/02-16-1

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.