Odluka o dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca

Temeljem članka 8. i 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradsko vijeće grada Pakraca na šesnaestoj sjednici održanoj 08. lipnja 2016. godine donijelo je

Odluka o dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca

Članak 1.

U Odluci o javnim priznanjima Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 1/98, 3/03) u st. 4. članka 8. između riječi „prosječne“ i „plaće“ dodaje se riječ „neto“.

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 061-01/16-01/2

URBROJ: 2162-05/01-16-01

Pakrac, 08. lipnja 2016. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.