Odluka o davanju ovlaštenja za upravljanje jezerima Pakurnovac u Prekopakri

Na temelju odredbe članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik“ br. 04/09, 1/13, 6/13) gradonačelnik Grada Pakraca donosi sljedeću

O D L U K U
o davanju ovlaštenja za upravljanje jezerima Pakurnovac u Prekopakri

Članak 1.

Športskom ribolovnom društvu „Pakrac“ Pakrac, (nastavno: Društvo) daje se ovlaštenje za upravljanje jezerima Pakurnovac u Prekopakri, a vlasništvo su Grada Pakraca.

Članak 2.

Imovinom iz članka 1. ove Odluke Društvo je dužno upravljati pažnjom dobrog gospodara te ju koristiti sukladno njenoj namjeni.

Članak 3.

Ovom Odlukom ne stječe se pravo vlasništva ili neko drugo stvarno pravo utvrđeno Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Članak 4.

Grad Pakrac i Društvo zaključiti će poseban ugovor kojim će se detaljnije urediti međusobna prava i obveze u svezi provedbe ove Odluke.

Članak 5.

Ugovor iz članka 4. ove Odluke poglavito sadrži:
– naznaku ugovornih strana,
– podatke o imovini koja se daje na upravljanje,
– namjenu imovine,
– međusobne obveze ugovornih strana s naslova podmirivanja troškova tekućeg i investicijskog održavanja,
– način raspolaganja prihodima ostvarenim uporabom jezera,
– odredbe o prestanku ugovora,
– mjesto i vrijeme sklapanja ugovora.

Članak 6.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

U Pakracu, 29. siječnja 2016. godine

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška, dipl. oec.

KLASA: 324-01/16-01/01
URBROJ: 2162-02/01-16-02