Pravilnik o kriterijima za financiranje programa/projekata u sportu i tehničkoj kulturi iz sredstava Proračuna Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ 71/06, 150/08, 124/10. 124/11, 86/12 i 94/13) i članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“
76/93, 11/94 i 38/09), gradonačelnik Grada Pakraca donosi

P R A V I L N I K
o kriterijima za financiranje programa/projekata u sportu i tehničkoj kulturi iz sredstava Proračuna Grada Pakraca

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna Grada Pakraca sportskim udrugama i udrugama u tehničkoj kulturi, a njegove odredbe odnose se i primjenjuju na odgovarajući način i na druge organizacijske oblike u djelatnosti sporta i tehničke kulture.

Članak 2.

Sredstva Grada Pakraca za udruge u sportu i tehničkoj kulturi su bespovratna sredstva koja se dodjeljuju putem javnih poziva a sadržana su u Programu javnih potreba u
sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za tekuću godinu.

Članak 3.

Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi definira programe koji su smjernice za djelovanje i funkcioniranje sportskog sustava i razvoja tehničke kulture Grada, za njihovu održivost, s posebnim naglaskom na:

– ravnomjerni razvoj na razini cjelovitog područja Grada Pakraca,
– raznolikost programskog područja,
– masovnost,
– rezultate,
– vrhunska dostignuća na domaćem i međunarodnom planu,
– sudjelovanje djece i mladeži.
pri čemu se u pripremi, provedbi, financiranju i izvješćivanju primjenjuju odredbe Pravilnika o financiranju udruga Grada Pakraca.

Članak 4.

Slijedom smjernica i problematike sporta i tehničke kulture gradonačelnik u Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi može uvrstiti i:

– sufinanciranja organizacije sportskih priredbi i smotri u tehničkoj kulturi kojima se podiže kvalitete manifestacija koje se održavaju na području Grada Pakraca; velikih sportskih međunarodnih priredbi, svjetska prvenstva, Europska prvenstva, Svjetski kupovi, Europski kupovi, nastupi hrvatske reprezentacije, kvalifikacijske utakmice reprezentacije (službene i prijateljske).
– zajedničke programe; sufinanciranje kandidata za svjetska natjecanja i smotre, sufinanciranje školovanja, usavršavanja i osposobljavanja kadrova u sportu i tehničkoj kulturi, sufinanciranje sportsko-rekreacijskih aktivnosti osoba s invaliditetom, sufinanciranje rekreacijskih aktivnosti na gradskoj razini, sufinanciranje sporta djece predškolske dobi i njihovih aktivnosti u tehničkoj kulturi, sufinanciranja zdravstvene zaštite, nagrađivanje vrhunskih sportaša.

SPORT

Članak 5.

Za područje sporta gradonačelnik Grada Pakraca posebnom odlukom prenosi ovlasti određivanja kriterija za financiranje, ocjenjivanja i odabira programa/projekata na Sportsku zajednicu Grada Pakraca.
Sportska zajednica Grada Pakraca uočava i prati politiku sportske djelatnosti na državnoj i lokalnoj razini; predlaže i skrbi o izvršenju programa javnih potreba čime neposredno utječe na provedbu sporta te planski štiti zdravlje sportaša, održava postojeći sustav i ustroj gradskog sporta.

Članak 6.

Sportska zajednica Grada Pakraca nakon provedenog postupka, određivanja kriterija i mjerila za financiranje, objave javnog poziva i ocjenjivanja pristiglih prijedloga donosi Plan raspodjele sredstava za sportske programe unutar kojega se uvrštavaju:

– pozitivno ocijenjeni prijedlozi programa udruga u sportu,
– programi Sportske zajednice koji obuhvaćaju sve članice,
– održavanje i gospodarenje sportskim objektima na podru čju Grada Pakraca,
– zapošljavanje osoba u sportu,
– sportsko rekreacijske aktivnosti građana.

Članak 7.

Plan raspodjele sredstava za sportske programe dostavlja se gradonačelniku Grada Pakraca koji unutar Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi objedinjuje programe sporta i tehničke kulture te upućuje Gradskom vijeću Grada Pakraca na usvajanje.

TEHNIČKA KULTURA

Članak 8.

Utvrđenje programa u tehničkoj kulturi od interesa za Grad Pakrac i njihovo uvrštavanje u program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi nadležno je ovlašteno upravno tijelo Grada Pakraca.

FINANCIRANJE

Članak 9.

Iz Proračuna Grada Pakraca, sukladno usvojenom Programu javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca, udruge u sportu i tehničkoj kulturi participiraju sredstva za svoje pozitivno ocijenjene programe:

a) sport – putem Sportske zajednice Grada Pakraca s kojom potpisuju ugovor o financiranju koji sadržava:

– podatke o ugovorenim stranama,
– naziv programa/projekta koji se sufinancira,
– prava i obveze ugovorenih strana,
– iznos sredstava koji je namijenjen nositelju, odnosno predlagatelju za nositelje pojedinog programa/projekta,
– vrijeme trajanja ugovora,
– način i vrijeme realizacije, odnosno doznačavanja sredstava,
– ostale podatke potrebne za realizaciju ugovora.

b) tehnička kultura – putem nadležnog upravnog tijela Grada Pakraca.

Članak 10.

Svi korisnici sredstava iz Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca u obvezi su izvještavanja Sportskoj zajednici, odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Pakraca, koji objedinjeno Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba, dostavlja Gradskom vijeću Grada Pakraca.

Članak 11.

Na sva druga pitanja koja nisu riješena ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Pravilnika o financiranju udruga Grada Pakraca.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

Pakrac, 22. 09. 2015.

Gradonačelnik Grada Pakraca: mr.sc. Davor Huška, dipl.oec., v.r.

KLASA: 402-01/15-01/3
URBROJ: 2162-04/05-15-01