Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora – dijela krovišta zgrade gradske uprave Pakrac

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” br. 125/11, 64/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 01/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 13. sjednici održanoj dana 5. listopada 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora – dijela krovišta zgrade gradske uprave Pakrac

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i postupak natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Pakraca, u konkretnom dijela krovišta zgrade gradske uprave Pakrac, izgrađena na k. č. br. 448, k. o. Pakrac u Pakracu, Trg bana J. Jelačića 18, Pakrac.

Članak 2.

Poslovni prostor koji je predmet ove Odluke sastoji se od dijela krovišta u površini potrebnoj za obavljanje djelatnosti iz čl. 3. ove Odluke.
U zakup se daju do tri (3) poslovna prostora iz st. 1. ovoga članka.

Članak 3.

Poslovni prostor iz čl. 2. ove Odluke namijenjen je za postavljanje i instaliranje antena i pripadajućih uređaja namijenjenih odašiljanju i primitku signala potrebnih za rad
telekomunikacijske mreže.

Članak 4.

Poslovni prostor iz čl. 2. ove Odluke daje se u zakup putem
javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.
Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se u tisku i na službenoj internet stranici Grada Pakraca.

Članak 5.

Ponude se dostavljaju u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja.

Članak 6.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj registrirane za obavljanje telekomunikacijske djelatnosti.

Članak 7.

Trajanje zakupa poslovnog prostora iz čl. 2. ove Odluke je deset (10) godina.

Članak 8.

Početna minimalna zakupnina za poslovni prostor iz čl. 2. ove Odluke iznosi 2.000,00 kuna mjesečno.
Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed, do petog (5.) u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 9.

Zakup se zasniva Ugovorom o zakupu.
Ugovor o zakupu mora biti sklopljen u pisanom obliku i to kao ovršna isprava u smislu odredbi Zakona o javnom bilježništvu („Narodne novine“ br. 78/93, 29/94, 162/98,
16/07, 75/09) na trošak Zakupnika.

Članak 10.

Zakupnik uzima u zakup poslovni prostor u viđenom stanju te će ga privesti namjeni o svom trošku.

Članak 11.

Nakon isteka ugovornog roka zakupa, Zakupniku koji u potpunosti izvršava obveze iz Ugovora o zakupu, pripada prvenstveno pravo na produljenje Ugovora o zakupu.
U slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane Zakupnika prije isteka ugovornog roka, a neskrivljenog od strane Zakupodavca, Zakupodavac ima pravo obračunati penale koji se odnose na ugovoreno razdoblje zakupa, a obračunavaju se kao razlika do tad plaćane cijene zakupa i ugovorene cijene do isteka zakupa.

Članak 12.

Zakupnik nema pravo poslovni prostor koji je predmet zakupa davati u podzakup bez suglasnosti zakupodavca.

Članak 13.

Tekst natječaja mora sadržavati sljedeće:
– predmet zakupa – sukladno čl. 2.,
– namjenu poslovnog prostora – sukladno čl. 3.,
– početni iznos zakupnine,
– vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,
– vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda,
– iznos jamčevine kao i odredbu da se, ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, jamčevina ne vraća,
– rok do kojeg se može i na koju adresu podnijeti pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju,
– odredbu da na javnom natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji prema Gradu Pakracu ima dospjelih, a neizvršenih obveza.

Članak 14.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od deset (10) dana od dana dostave obavijesti o izboru sklopiti Ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, u suprotnom se smatra da je isti odustao od sklapanja Ugovora o zakupu.

Članak 15.

Minimalni uvjeti zakupa su:
– u roku 45 dana od dana sklapanja Ugovora o zakupu, zakupnik je dužan zakupodavcu dostaviti suglasnost/dozvolu nadležnih tijela na idejno rješenje postavljanja i instaliranja uređaja i opreme iz čl. 3. ove Odluke, a iz koje je razvidno da ista nema štetan utjecaj po zdravlje i život ljudi koji borave u području njenog djelovanja.

Članak 16.

Ponuda za natječaj mora biti u pisanom obliku i sadržavati:
– naziv/ime ponuditelja, OIB, broj tekućeg ili žiro računa zbog povrata jamčevine,
– predmet zakupa sukladno čl. 2. ove Odluke,
– namjenu prostora sukladno članku 3. ove Odluke,
– iznos zakupnine koji nije niži od početnog iznosa iz čl. 8. ove Odluke.

Dokazi o sposobnosti – prilozi uz prijavu:
– preslika rješenja o upisu u sudski registar iz kojeg je razvidno da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti iz čl. 3. ove Odluke,
– potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama poreza i doprinosa (ne starija od trideset (30) dana,
– dokaz o uplati jamčevine,
– izjava o prihvaćanju minimalnih uvjeta zakupa.

Članak 17.

Jamčevina se određuje u iznosu od 5.000,00 kn (pettisuća kuna) i plaća se u korist žiro računa Grada Pakraca (HR2823400091831800008) otvoren kod PBZ d.d. Zagreb, s pozivom na broj 68 7722 – OIB Ponuditelja, s naznakom „Jamčevina za zakup – krovište, telekomunikacijska oprema”.

Članak 18.

Svim ponuditeljima koji sudjeluju u natječaju kao i izabranom ponuditelju, jamčevina se vraća u roku sedam (7) dana od okončanja natječaja uz obavijest o ishodu postupka.
U slučaju da ponuditelj odustane od svoje ponude, kao i izabrani ponuditelj koji odustane od sklapanja ugovora, gubi pravo povrata uplaćene jamčevine.

Članak 19.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži i viši iznos zakupnine.

Članak 20.

Troškove ishođenja dozvola i suglasnosti te opremanja poslovnog prostora radi obavljanja djelatnosti snosi Zakupnik bez prava povrata uloženih sredstava.

Članak 21.

Obveza plaćanja zakupnine teče od dana predaje poslovnog prostora Zakupniku.

Članak 22.

Na sklapanje, izvršavanja i prestanak Ugovora o zakupu poslovnog prostora primjenjuju se odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15) te odredbe Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15).

Članak 23.

Za provedbu javnog natječaja zadužuje se Gradonačelnik Grada Pakraca koji može u tu svrhu imenovati posebno stručno povjerenstvo.

Članak 24.

Odluku o najpovoljnijoj ponudi donosi Gradonačelnik Grada Pakraca.

Članak 25.

Gradonačelnik zadržava pravo da, bez dodatnih obrazloženja, ne prihvati niti jednu od prispjelih ponuda te ne snosi odgovornost prema ponuditeljima u svezi njihovih troškova prilikom prijave na natječaj.

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 5. listopada

Predsjednik: Zoran Krejči,v.r.

KLASA: 372-03/15-01/4
URBROJ: 2162-04/01-15-01