Odluka o ukidanju Odluke o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca 2015. g.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13) i mišljenja Ministarstva uprave, KLASA: 023-01/15-01/244, Urbroj: 515-02-02-02/1-15-2, od 23. rujna 2015. g. Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 13. sjednici održanoj dana 05. listopada 2015. godine donosi

O D L U K U
o ukidanju Odluke o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca 2015. g.

Članak 1.

Ukida se Odluka o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca 2015. g. („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/15).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 5. listopada

Predsjednik: Zoran Krejči,v.r.

KLASA: 026-01/15-01/6
URBROJ:2162-04/01-15-3