Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca u 2015. g.

Na temelju članka 61.a stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 83. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 01/13, 6/13), članka 4. Odluke o izboru članova
vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/15, 4/15) i mišljenja Ministarstva uprave, KLASA: 023-01/15-01/244, Urbroj: 515-02-02-02/1-15-2, od 23. rujna 2015. g., Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 13. sjednici održanoj dana 05. listopada 2015. godine donosi

O D L U K U
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca u 2015. g.

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca u 2015. g.

Članak 2.

Za dan provedbe izbora određuje se dan na koji će se održati izbori za zastupnike u Hrvatski sabor.
Tijela nadležna za provedbu izbora za zastupnike u Hrvatski sabor biti će nadležna i za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora.

Članak 3.

Sukladno Statutu Grada Pakraca u vijeća mjesnih odbora bira se slijedeći broj članova:
– mjesni odbor koji ima do 70 upisanih birača bira tri člana,
– mjesni odbor koji ima 70 do 500 upisanih birača bira pet članova,
– mjesni odbor koji ima više od 500 upisanih birača bira sedam članova.

Članak 4.

Sredstva za provedbu izbora raspisanih ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca u 2015. g. („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/15).

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 5. listopada

Predsjednik: Zoran Krejči,v.r.

KLASA: 026-01/15-01/5
URBROJ: 2162-04/01-15-3