Odluka o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje proračunskim sredstvima za sport osiguranim u proračunu Grada Pakraca za 2016. godinu

Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o proračunu (NN RH 87/08, 136/12, 15/15), članka 8. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN RH
78/15) te članka 1. Pravilnika o financiranju udruga Grada Pakraca (KLASA: 007-01/15-01/64, URBROJ: 2162-04/05-15-1) gradonačelnik Grada Pakraca donosi

O D L U K U
o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje proračunskim sredstvima za sport osiguranim u proračunu Grada Pakraca za 2016. godinu

I.

Ovom Odlukom gradonačelnik Grada Pakraca prenosi ovlasti i odgovornosti za upravljanje proračunskim sredstvima, u skladu s proračunskim načelima definiranim Zakonom o proračunu, za programe i aktivnosti u sportu utvrđene u Proračunu Grada Pakraca za 2016. godinu.

II.

Sportskoj zajednici Grada Pakraca prenose se ovlasti i odgovornosti za planiranje i izvršavanje rashoda i izdataka dijela proračuna za sport iz sredstava proračuna Grada Pakraca za 2016. godinu, kao i za preuzimanje obveza i verifikaciju obveza.
Sportska zajednica odgovorna je za zakonito, svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima namijenjenim za sport.
Prijenos ovlasti i odgovornosti na Sportsku zajednicu ne isključuje odgovornosti gradonačelnika.

III.

Za upravljanje i kontrolu proračunskih sredstava planiranih u okviru Programa javnih potreba za sport i tehničku kulturu, a unutar Gradskog proračuna za 2016. godinu, Sportska zajednica dužna je osigurati sustav evidencija radi praćenja i izvješćivanja o realizaciji rashoda/izdataka za programe u sportu.
Sportska zajednica dostavljat će tromjesečna Izvješća o izvršavanju Proračuna za djelatnost sporta o rezultatima koji su ostvareni sredstvima namijenjenim za aktivnosti i programe sporta nadležnom upravnom tijelu Grada Pakraca u roku 15 dana od proteka pojedinog tromjesečja.

IV.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

Pakrac, 21. 09. 2015.

Gradonačelnik Grada Pakraca: mr.sc. Davor Huška, dipl.oec., v.r.

KLASA: 402-01/15-01/4
URBROJ: 2162-04/05-15-01