Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

Na temelju članka 61. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) te članaka 36. i 82. st. 3. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 01/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 13. sjednici održanoj dana 05. listopada 2015. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

Članak. 1.

Članak 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/15) mijenja se i glasi:
Izbore za članove vijeća raspisuje Gradsko vijeće Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) odlukom kojom se određuje dan njihove provedbe.
Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.
Odlukom iz st. 1. ovoga članka Gradsko vijeće može, uz prethodnu suglasnost nadležnog upravnog tijela, odrediti da se izbori za članove vijeća mjesnih odbora provedu istovremeno s drugim izborima, ukoliko provedba tih izbora ulazi u rok propisan člankom 5. ove Odluke.
Odlukom iz st. 1. ovoga članka Gradsko vijeće može, uz prethodnu suglasnost nadležnog upravnog tijela, odrediti da izborna tijela nadležna za provedbu izbora u sklopu kojih će se provesti izbori za članove vijeća mjesnih odbora budu nadležna i za provedbu izbora za članove mjesnih odbora.“

Članak. 2.

Sve ostale odredbe Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/15) ostaju na snazi i dalje.

Članak. 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 5. listopada 2015.godine

Predsjednik: Zoran Krejči,v.r.

KLASA: 026-01/15-01/4
URBROJ:2162-04/01-15-4