Obvezatne upute broj GP-VI o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom ili težom bolesti

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA PAKRACA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBOR

Na temelju članka 30. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/15, 4/15) Gradsko izborno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo), propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ GP – VI
o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom ili težom bolesti

1. Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu, glasačkim listićem, što znači da nitko ne može glasovati putem druge osobe.

2. Izuzetno, birač koji zbog kakve tjelesne mane (slijepa osoba, osoba bez ruku i sl.) ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biralište s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva kandidacijske liste.

3. Kad birač zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto (jer se nalazi u bolnici, bolestan kod kuće, jer je invalidna ili nepokretna osoba i sl.), a izrazi želju da glasuje, obavijestit će o tome birački odbor koji će mu omogućiti glasovanje. U tu svrhu predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva (2) člana biračkog odbora koji će posjetiti birača u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje, vodeći računa o tajnosti glasovanja. Birač će sam staviti svoj glasački listić u zasebnu omotnicu (kuvertu) i zatvoriti je u prisutnosti člana biračkog odbora, koji će je, kada dođu na biračko mjesto, ubaciti u glasačku kutiju. Glasovanje na opisan način obavit će se samo u slučaju ako je birač dostupan biračkom odboru, ako je birački odbor pravovremeno obaviješten o tom načinu glasovanja te ako se ocijeni da posjeta biraču neće remetiti rad biračkog odbora i glasovanje na biračkom mjestu .

4. Glasovanje osoba iz točaka 1. i 2. ovih Obvezatnih uputa poimenično će se iskazati u zapisniku o radu biračkog odbora.

5. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca” i službenoj internet stranici Grada Pakraca www.pakrac.hr.

Pakrac, 05.10.2015. g.

PREDSJEDNIK Tomislav Petrač, v.r

KLASA: 013-03/15-01/01
URBROJ: 2162-04/01-15-6