Obvezatne upute broj GP-IV o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA PAKRACA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Na temelju članka 30. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/15, 4/15) Gradsko izborno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo), propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ GP – IV
o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

1. Političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj koje su predložile kandidacijsku listu i birači koji su predložili kandidacijsku listu grupe birača za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca, kao i nevladine udruge registrirane u Republici Hrvatskoj te međunarodne organizacije koje djeluju u Republici Hrvatskoj mogu odrediti promatrače koji će pratiti provedbu izbora tijekom čitavog izbornog postupka.

2. Sukladno članku 120. Zakona o lokalnim izborima i članka 33. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca, pozivaju se ovlašteni predlagatelji iz prethodnog stavka da zahtjev za promatranjem izbora kao i popis promatrača dostavi Izbornom povjerenstvu najkasnije 5 dana prije dana održavanja izbora.

3. Izborno povjerenstvo i birački odbori dužni su omogućiti promatračima promatranje i praćenje svog rada (dalje: izborna tijela).

4. Kandidat za člana vijeća mjesnog odbora ne može biti promatrač.

5. Rad pojedinog izbornog tijela može istovremeno promatrati i pratiti po jedan promatrač svake političke stranke, birača ili nevladine udruge.

6. Promatrači koji na dan održavanja izbora namjeravaju pratiti rad izbornog tijela moraju se prijaviti predsjedniku ili članu izbornog tijela, a biračkom odboru prije početka glasovanja, najkasnije do 07:00 sati.

7. Promatrač je dužan izbornom tijelu čiji će rad promatrati predočiti potvrdu političke stranke koja ga je odredila, potvrdu podnositelja prijave kandidacijske liste grupe birača, odnosno potvrdu nevladine udruge koja ga je odredila.

8. Potvrdu iz prethodne točke izdaje i potpisuje osoba koja je ovlaštena statutom ili odlukom donesenom na temelju statuta za zastupanje političke stranke, odnosno nevladine udruge, kao i punomoćnik kojeg ta osoba ovlasti, te osoba koja je predlagatelj ili podnositelj prijave kandidacijske liste grupe birača.

9. Izborno tijelo čiji se rad promatra može ograničiti broj promatrača ako nedostatak prostora ili drugi neotklonjivi razlozi ne dopuštaju istovremeno promatranje svim promatračima. Pri tome će voditi računa da pripreme za provođenje izbora, a naročito glasovanje, bude provedeno neometano i u normalnim uvjetima, uz puno poštivanje tajnosti glasovanja i sigurnosti birača.

10. Promatrači su ovlašteni priopćiti svoja zapažanja o nepravilnostima u radu izbornih tijela i druge primjedbe predsjedniku izbornog tijela.

11. Promatrači su ovlašteni stavljati obrazložene primjedbe na sadržaj zapisnika o radu izbornog tijela, koje će se unijeti u zapisnik, s tim da sadržaj unesenih primjedbi potpisuje promatrač koji je primjedbu sastavio. Promatrač ima pravo tražiti i dobiti presliku zapisnika o radu tog izbornog tijela.

12. Promatrači mogu boraviti u prostorijama u kojima se glasuje i prisustvovati radu biračkih odbora za vrijeme pripremanja biračkog mjesta prije njegova otvaranja, za vrijeme glasovanja, prebrojavanja glasačkih listića i utvrđivanja rezultata glasovanja.

13. Promatrači ne smiju ometati rad izbornih tijela.

14. Promatrači koji prisustvuju glasovanju ne smiju razgovarati s biračima koji su pristupili glasovanju niti im iznositi svoja zapažanja ili prigovore o radu biračkog odbora ili na drugi način na njih utjecati. Promatrač je dužan, u slučaju da mu se birač obrati, uputiti ga predsjedniku ili članu biračkog odbora.

15. Promatrač ne smije nositi oznake, značke ili promidžbene materijale neke političke stranke, odnosno kandidacijske liste grupe birača te vršiti tonsko i video snimanje.

16. Predsjednik izbornog tijela udaljit će promatrača ili sve promatrače ako nakon usmene opomene nastave ometati rad izbornog tijela.

17. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca” i službenoj internet stranici Grada Pakraca www.pakrac.hr.

Pakrac, 05.10.2015. g.

PREDSJEDNIK Tomislav Petrač, v.r

KLASA: 013-03/15-01/01
URBROJ: 2162-04/01-15-4
Pakrac, 05.10.2015. g.