Obvezatne upute broj GP-II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova u postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA PAKRACA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Na temelju članka 30. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/15, 4/15) Gradsko izborno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo), propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ GP – II
o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova u postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

1. Gradsko vijeće Grada Pakraca donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/15).
Izbori će se održati u nedjelju 8. studenog 2015. godine.

2. Rokovi teku od dana 6. listopada 2015. od 00:00 sati.

3. Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora moraju biti dostavljeni Izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, dakle do 19. listopada 2015. do 24:00 sata.

4. Izborno povjerenstvo sastavit će i u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja i na internetskim stranicama Grada Pakraca kao i na oglasnim pločama mjesnih odbora objaviti sve pravovaljane predložene kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora, kao i zbirnu listu i to u roku od 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja kandidacijskih lista, dakle najkasnije 21. listopada 2015. do 24:00 sata.

5. Izborna promidžba počinje danom objave zbirne kandidacijske liste, a završava 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle do 6. studenog 2015. u 24:00 sata.

6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i svako objavljivanje prethodnih neslužbenih rezultata ili procjena rezultata izbora traje od 7. studenog 2015. u 00:00 sati do 8. studenog 2015. u 19:00 sati.

7. Izborno povjerenstvo imenovat će predsjednika, potpredsjednika i članove biračkih odbora najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, dakle 28. listopada 2015. do 24:00 sata.

8. Izborno povjerenstvo objaviti će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim mjestima, najkasnije 15 dana prije održavanja izbora, dakle 23. listopada 2015. do 24:00 sata.

9. Glasovanje traje neprekidno 8. studenog 2015. od 7:00 do 19:00 sati.
Biračko mjesto se zatvara u 19,00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19,00 sati.

10. Birački odbor dostavlja zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom Izbornom povjerenstvu u roku od 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta, dakle 9. studenog 2015. do 7:00 sati.

11. Izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja biračkog mjesta, dakle 9. studenog 2015. do 19:00 sati.

12. Kad Izborno povjerenstvo utvrdi rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca, odmah će objaviti rezultate izbora sukladno zapisniku o radu Izbornog povjerenstva.

13. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članaka 47. do 52. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca.

14. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca” i službenoj internet stranici Grada Pakraca www.pakrac.hr.

Pakrac, 05.10.2015. g.

PREDSJEDNIK Tomislav Petrač, v.r

KLASA: 013-03/15-01/01
URBROJ: 2162-04/01-15-2