Pravilnik o sufinanciranju udruga Grada Pakraca

PRAVILNIK
o sufinanciranju udruga
Grada Pakraca

SADRŽAJ:
I. OPĆE ODREDBE
II. PREDUVJETI ZA FINACIRANJE KOJE OSIGURAVA GRAD
III. MJERILA ZA FINANCIRANJE
IV. POSTUPCI FINANCIRANJA I UGOVARANJA
V. PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA, MODELI FINANCIRANJA I UDIO SUFINANCIRANJA
VI. VRIJEME TRAJANJA POTPORE GRADA
VII. NAJVIŠI UKUPAN IZNOS FINANCIJSKE POTPORE I ISPLATA ODOBRENIH SREDSTAVA
VIII. OBVEZA DOKUMENTIRANJA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI, KONAČAN IZNOS FINANCIRANJA I POVRAT SREDSTAVA
IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te čl. 51. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 1/13, 6/13) i članka 7. Odluke o uvjetima i postupku za dodjelu financijskih i nefinancijskih podrški udrugama Grada Pakraca, a sukladno odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon (“Narodne novine” broj 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba (“Narodne novine” broj 26/15), gradonačelnik Grada Pakraca donosi

PRAVILNIK
o financiranju udruga Grada Pakraca

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna Grada Pakraca, kako financijskih tako i nefinancijskih, udrugama čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva po unaprijed utvrđenim prioritetima za područja djelovanja udruga na području Grada Pakraca (u nastavku teksta: Grad) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na druge organizacije civilnog društva, kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja ili poziva (u nastavku teksta: natječaj) za financiranje programa i projekata, prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.
Odredbe ovog Pravilnika odnose se i na Sportsku zajednicu Grada Pakraca kojoj se prenose sve ovlasti i poslovi iz područja sporta.
Iznosi financiranja programa i projekata udruga bit će definirani u proračunu Grada Pakraca te programima javnih potreba Grada Pakraca.

Članak 2.

Ako posebnim propisom nije drugačije određeno, odredbe Pravilnika primjenjuju se kada se udrugama odobravaju financijska sredstva proračuna Grada za:

• provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i unaprijed definirani prioriteti po područjima djelovanja udruga,
• provedbu programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonima,
• obavljanje određene javne ovlasti na području Grada povjerene posebnim zakonom,
• pružanje socijalnih usluga na području Grada temeljem posebnog propisa,
• sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora za udruge s područja Grada,
• manifestacije koje organiziraju udruge i
• druge oblike i namjene dodjele financijskih sredstava iz proračuna Grada.

Članak 3.

Projektom se smatra skup aktivnosti koje su usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti ga, vremenski su ograničeni i imaju definirane troškove i resurse.
Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu izvode u dužem vremenskom razdoblju kroz niz različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje fleksibilniji. Mogu biti jednogodišnji i višegodišnji.
Jednodnevne i višednevne manifestacije su aktivnosti koje provode udruge s ciljem davanja dodatne ponude na području Grada i razvoja Grada općenito.

II. PREDUVJETI ZA FINACIRANJE KOJE OSIGURAVA GRAD
Definiranje prioritetnih područja financiranja i nadležnost
za aktivnosti u postupku odobravanja financiranja

Članak 4.

U postupku donošenja Proračuna Grada, prije raspisivanja natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama, gradonačelnik će na prijedlog nadležnog upravnog tijela Grada Pakraca (dalje u tekstu: nadležno upravno tijelo) utvrditi prioritete financiranja po područjima djelovanja a na temelju strateških dokumenata, kako slijedi:

A. tehnička kultura – za potrebe izrade dijela programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi

B. udruge;

1. branitelji i stradalnici iz Domovinskog rata,
2. demokratska kultura i ljudska prava,
3. duhovnost, humanitarno socijalna djelatnost,
4. hobističke djelatnosti,
5. zaštita zdravlja i ljudskih života,
6. obrazovanje,
7. zaštita okoliša i prirode,
8. izgradnja kapaciteta udruge i održivost,
9. ostale djelatnosti udruga.

Na prijedlog nadležnog upravnog tijela gradonačelnik može utvrditi prioritete i za područje gospodarstvo i održivi razvoj.
U okviru svojih mogućnosti Grad će planirati u proračunu financijska sredstva za financiranje, a sve u skladu s odredbama Zakona, Uredbe i ovog Pravilnika.

Članak 5.

Zadaće nadležnih upravnih tijela iz prethodnog članka Pravilnika, kao i Sportske zajednice Grada Pakraca, u postupku pripreme i provedbe javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava udrugama su:

• predložiti gradonačelniku prioritete po programskim područjima,
• predložiti kriterije prihvatljivosti i uvjete prijave,
• predložiti natječajnu dokumentaciju,
• objaviti natječaj i provesti isti,
• organizirati stručno praćenje provedbe projekata financiranih na temelju natječaja i
• pripremiti izvještaje o provedbi i rezultatima natječaja Uredu Vlade RH za udruge.

Okvir za dodjelu financijskih sredstava i kapaciteti za provedbu natječaja

Članak 6.

Na temelju raspoloživog iznosa financijskih sredstava planiranih u proračunu Grada namijenjenog za zadovoljenje dijela javnih potreba kroz dodjelu putem natječaja udrugama, Grad će unaprijed predvidjeti financijski okvir dodjele financijskih sredstava udrugama po objavljenom natječaju, koji obuhvaća:

• ukupan iznos raspoloživih sredstava,
• iznose predviđene za pojedina programska područja,
• najniži i najviši iznos pojedinačnih ugovora o dodjeli financijskih sredstava i
• očekivani broj udruga s kojima će se ugovoriti provedbaprograma ili projekata u okviru pojedinog natječaja.

Članak 7.

Grad će putem nadležnih upravnih tijela za pojedino prioritetno područje navedeno u javnom pozivu osigurati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za primjenu osnovnihstandarda financiranja, ugovaranja i praćenja provedbe i vrednovanja rezultata programa i projekata iz svog djelokruga.

Članak 8.

Grad će pri financiranju programa i projekata, u natječajnoj dokumentaciji i ugovorima, primjenjivati osnovne standarde planiranja i provedbe financiranja, odnosno praćenja i vrednovanja financiranja i izvještavanja, definirane Uredbom.

III. MJERILA ZA FINANCIRANJE

Članak 9.

Grad će dodjeljivati sredstva za financiranje programa i projekata udrugama, potencijalnim korisnicima (u daljnjem tekstu: Korisnici) uz uvjet da:

• su upisani u Registar udruga RH i Registar neprofitnih organizacija,
• su se svojim statutom opredjelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
• program/projekt, koji prijave na natječaj Grada, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Grada definiranih uvjetima svakog pojedinog natječaja,
• su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada i drugih javnih
izvora,
• nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državi ili gradskom proračunu,
• se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom,
• imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;
• imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Gradu i drugim institucijama.

Članak 10.

Osim uvjeta iz prethodnog članka Pravilnika, Grad će natječajem propisati i dodatne uvjete koje trebaju ispunjavati udruge u svrhu ostvarivanja prednosti u financiranju:

• aktivno djelovanje udruge dulje od jedne godine,
• prijavljeno sjedište na području Grada Pakraca izuzev:
– udruge proistekle iz Domovinskog rata koje imaju sjedište u Lipiku i okupljaju članstvo s područja oba grada,
– udruge proistekle iz Domovinskog rata i udruge osoba s invaliditetom koje djeluju kao županijske udruge te okupljaju članstvo na području Požeško – slavonske županije.

Članak 11.

Grad neće financirati programe i projekte organizacija koji se financiraju po posebnim propisima, vjerskih i političkih organizacija te udruga koje ne zadovoljavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom odnosno svakim pojedinačno raspisanim natječajem.
Grad neće iz proračuna Grada financirati aktivnosti udruga koje se sukladno Zakonu i drugim pozitivnim propisima smatraju gospodarskom djelatnošću udruga.

IV. POSTUPCI FINANCIRANJA I UGOVARANJA
Izrada i objava godišnjeg plana raspisivanja natječaja

Članak 12.

Nadležno upravno tijelo Grada će, u roku od 30 dana od usvajanja proračuna za sljedeću kalendarsku godinu, izraditi i na mrežnim stranicama Grada objaviti godišnji plan
raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: godišnji plan natječaja), kao najavu koje natječaje planira provesti u tijeku jedne kalendarske godine.
Godišnji plan natječaja sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području, nazivu i planiranom vremenu objave natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava,
rasponu sredstava namijenjenom za financiranje pojedinog programa odnosno projekta, očekivanom broju programa i projekata koji će se ugovoriti za financiranje i eventualno druge podatke.

Javni natječaj

Članak 13.

Financiranje svih programa i projekata provodi se putem javnih natječaja, čime se osigurava transparentnost dodjele financijskih sredstava i omogućava dobivanje što je moguće većeg broja kvalificiranih prijava, odnosno odabir najkvalitetnijih programa i projekata.

Članak 14.

Financijska sredstva proračuna Grada dodjeljuju se bez objavljivanja natječaja, odnosno izravno, samo u iznimnim slučajevima i to:

• kada nepredviđeni događaji obvezuju Grad da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardnu natječajnu proceduru i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom bespovratnih financijskih sredstava,
• kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi koja ima isključivu nadležnost u području djelovanja za koje se financijska sredstva dodjeljuju i na temelju posebnih zakona,
• kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom ili aktom dodijeljene određene javne ovlasti,
• kada se prema mišljenju Povjerenstva, u čijem radu sudjeluju predstavnici nadležnog upravnog tijela, jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 3.000,00 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodjeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga.

Članak 15.

U slučajevima kada se financijska sredstva dodjeljuju bez raspisivanja javnog natječaja, Grad i Korisnik sredstava dužni su sklopiti Ugovor o izravnoj dodjeli sredstava kojim će se definirati na koje će se konkretne aktivnosti sredstva proračuna Grada utrošiti te poštivati osnovne standarde financiranja vezane uz planiranje financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje.
Sve odredbe ovog Pravilnika, Uredbe i drugih pozitivnih propisa se na odgovarajući način primjenjuju i u slučajevima kada se financijska sredstva proračuna Grada dodjeljuju bez raspisivanja javnog natječaja.

Dokumentacija za provedbu natječaja

Članak 16.

Dokumentaciju za provedbu natječaja utvrđuje gradonačelnik odlukom o načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju projekata udruga u određenom području djelovanja iz sredstava proračuna Grada za pojedinu godinu (u nastavku: natječajna dokumentacija) a ista obuhvaća:

1. tekst natječaja,
2. upute za prijavitelje,
3. obrasce za prijavu programa ili projekta:
3.1. obrazac opisa programa ili projekta
3.2. obrazac proračuna programa ili projekta
4. popis priloga koji se prilažu prijavi,
5. obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta,
6. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
7. obrazac ugovora o o financiranju programa ili projekta,
8. obrasce za izvještavanje:
8.1. obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
8.2. obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta.

Članak 17.

Ovisno o vrsti natječaja, nadležno upravno tijelo može predložiti, a gradonačelnik utvrditi da natječajnu dokumentaciju za prijavu programa ili projekta čine i:

1. obrazac izjave o partnerstvu,
2. obrazac životopisa voditelja programa ili projekta,
3. obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora.

Članak 18.

Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije se popunjavaju putem računala te šalju u papirnatom obliku.
Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta, te ovjerene službenim pečatom organizacije.
Dokumentacija za prijavu u papirnatom obliku šalje se preporučeno poštom, kurirom ili osobno (predaja u pisarnici Grada), uz napomenu (ne otvaraj – naziv natječaja).

Objava natječaja

Članak 19.

Natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavljuje se na mrežnim stranicama Grada i mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a obavijest o objavljenom natječaju može se objaviti i u tiskovinama te na drugim mrežnim stranicama.

Rokovi za provedbu natječaja

Članak 20.

Natječaj za podnošenje prijedloga projekta ili programa biti će otvoren najmanje 30 dana od datuma objave.
Ocjenjivanje prijavljenih projekta ili programa, donošenja odluke o financiranju projekata ili programa i vrijeme potpisivanja ugovora s udrugama čiji su projekti ili programi
prihvaćeni za financiranje mora biti dovršeno u roku od 45 dana, računajući od zadnjeg dana za dostavu prijava programa ili projekta.

Provjera ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja

Članak 21.

Po isteku roka za podnošenje prijava na natječaj, Povjerenstvo za formalnu provjeru Grada sastavljeno od tri člana iz reda zaposlenika Grada koje imenuje gradonačelnik, u pravilu zaposlenih na poslovima društvenih djelatnosti, gospodarstva i financija, pristupit će postupku ocjene ispunjavanja propisanih formalnih uvjeta natječaja, a sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika.

Članak 22.

U postupku provjere ispunjavanja formalnih uvjeta Povjerenstvo za formalnu provjeru Grada natječaja provjerava:

• je li prijava dostavljena na pravi natječaj i u zadanome roku,
• je li zatraženi iznos sredstava unutar postavljenih financijskih pragova,
• je li prijavitelj prihvatljiv sukladno uputama za prijavitelje natječaja,
• jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci te
• jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti natječaja.

Članak 23.

Ocjena ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja ne smije trajati duže od sedam dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, nakon čega predsjednik/ca Povjerenstva za formalnu provjeru donosi odluku koje se prijave upućuju u daljnju proceduru – stručno ocjenjivanje, odnosno koje se odbijaju iz razloga ne ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja.

Članak 24.

Sve udruge čije prijave budu odbijene iz razloga ne ispunjavanja propisanih formalnih uvjeta, o toj činjenici moraju biti obaviještene u roku od najviše osam dana od dana donošenja odluke, nakon čega imaju rok narednih osam dana podnijeti prigovor čelniku nadležnog upravnog tijela koji će u roku od tri dana od primitka prigovora odlučiti o istome.
U slučaju prihvaćanja prigovora, prijava će biti upućena u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijava će biti odbijena, a prijavna dokumentacija vraćena
udruzi u cijelosti.
Ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata i javna objava rezultata.

Članak 25.

Povjerenstvo za ocjenjivanje je nezavisno stručno procjenjivačko tijelo kojega imenuje gradonačelnik na temelju pristiglih prijedloga po javnom pozivu, a čini ga 5 članova iz reda predstavnika Grada, znanstvenih i stručnih institucija, nezavisnih stručnjaka i predstavnika organizacija civilnog društva.

Članak 26.

Povjerenstvo za ocjenjivanje razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne uvjete natječaja sukladno kriterijima koji su propisani uputama za prijavitelje te daje prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za programe ili projekte, o kojem, uzimajući u obzir sve činjenice, konačno odlučuje gradonačelnik za svako pojedino prioritetno područje.

Članak 27.

Nakon donošenja odluke o programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva, Grad će javno objaviti rezultate natječaja s podacima o udrugama, programima ili projektima kojima su odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava financiranja.

Prigovor na odluku o dodjeli financijskih sredstava

Članak 28.

Grad će udrugama koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava omogućiti pravo na prigovor, što će jasno biti naznačeno i u samom tekstu natječaja.

Članak 29.

Prigovor se može podnijeti isključivo pisanim putem na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija s 0 bodova, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije bodovanje.

Članak 30.

Prigovori se podnose gradonačelniku u pisanom obliku, u roku od 8 dana od objave odluke o rezultatima natječaja, a odluku po prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice donosi gradonačelnik u roku od osam dana od dana primitka prigovora.

Sklapanje ugovora o financiranju programa ili projekata

Članak 31.

Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Grad će potpisati ugovor o financiranju programa ili projekata.
U slučaju da je odobreno samo djelomično financiranje programa ili projekta, nadležno upravno tijelo Grada ima obvezu prethodno pregovarati o stavkama proračuna programa ili projekta i aktivnostima u opisnom dijelu programa ili projekta koje treba izmijeniti, koji postupak je potrebno okončati prije potpisivanja ugovora. Tako izmijenjeni obrasci prijave postaju sastavni dio ugovora. Prilikom pregovaranja Grad će prioritet financiranja staviti na aktivnosti koje će učinkovitije ostvariti ciljeve iz unaprijed utvrđenih prioriteta.

Članak 32.

Ugovor se sastoji od općih uvjeta, koji moraju biti isti za sve korisnike u okviru jednog javnog natječaja, i posebnog dijela.
Postupak ugovaranja, opći uvjeti koji se odnose na ugovore o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz javnih izvora za program ili projekt te posebni dio ugovora uredit će se temeljem odredbi Uredbe i drugih pozitivnih propisa RH i Grada.
Općim uvjetima koji se odnose na ugovore o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava udrugama utvrđuju se opće obveze, obveza dostavljanja podataka i financijskih i opisnih izvještaja, odgovornost, sukob interesa, povjerljivost, javnost i vidljivost, vlasništvo/korištenje rezultata i opreme, procjena i praćenje projekta, izmjene i dopune ugovora, prijenos prava, provedbeni rok programa ili projekta, produženje, odgađanje, viša sila i rok dovršetka, raskid ugovora, rješavanje sporova, opravdani troškovi, plaćanje i kamata na zakašnjelo plaćanje, računi i tehničke i financijske provjere, konačni iznos financiranja od strane davatelja financijskih sredstava, te povrat sredstava i pripadajućih kamata i sredstva za osiguranje povrata sredstva u slučaju ne vraćanja neutrošenih ili nenamjenski utrošenih sredstava.
Posebni dio ugovora čine specifičnosti svakog ugovora kao što su ugovorne strane, naziv programa ili projekta, iznos financiranja, rokovi provedbe i slično.

Praćenje provedbe odobrenih i financiranih programa i projekata i vrednovanje provedenih natječaja

Članak 33.

Grad će u suradnji s korisnikom financiranja, s ciljem poštivanja načela transparentnosti trošenja proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva pratiti provedbu financiranih programa ili projekata udruga, sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredbi, ovom Pravilniku i drugim pozitivnim propisima.
Kroz postupke praćenja će se razvijati partnerski odnos između davatelja financijskih sredstava i udruge kao provoditelja projektnih i programskih aktivnosti, a na temelju praćenja i vrednovanja rezultata pojedinačnih programa i projekta, u cilju utvrđivanja učinkovitosti ulaganja i razine promjena koje su se u lokalnoj zajednici odnosno u društvu dogodile zahvaljujući provedbi potpore, Grad će vrednovati rezultate i učinke cjelokupnog javnog natječaja ili javnog poziva i planirati buduće aktivnosti u pojedinom prioritetnom području financiranja.

Članak 34.

Praćenje će se vršiti na dva načina:

– odobravanjem opsinih i financijskih izvješća korisnika sredstava,
– kontrolom “na licu mjesta” od strane službenika nadležnog upravnog tijela Grada, u dogovoru s korisnikom sredstava.

Članak 35.

Izvješća koja je Korisnik dužan dostaviti na propisanim obrascima i u propisanim rokovima su opisno i financijsko izvješće.

Članak 36.

Izvješća Korisnici podnose na za to definiranim obrascima.
Uz opisna izvješća dostavljaju se popratni materijali kao što su isječci iz novina, video zapisi, fotografije i dr.
U financijskom izvještaju navode se cjelokupni troškovi programa, projekta ili inicijative, neovisno o tome iz kojeg su izvora financirani. Obvezno se dostavljaju i dokazi o nastanku troška podmirenog iz sredstava Grada (preslici faktura, ugovora o djelu ili ugovora o autorskom honoraru s obračunima istih) te dokazi o plaćanju istih (preslik naloga o prijenosu ili izvoda sa žiro računa).

Članak 37.

Vrednovanje provedenog programa ili projekta u pravilu provodi i sam Korisnik financijskih sredstava dodatnim analizama rezultata programa ili projekta (samovrednovanje, anketni upitnici i dr.).

Zabrana dvostrukog financiranja

Članak 38.

Bez obzira na kvalitetu predloženog programa ili projekta Grad neće dati financijska sredstva za aktivnosti koje se već financiraju iz nekog javnog izvora i po posebnim propisima – kada je u pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom području, u isto vrijeme i za iste korisnike, osim ako se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora.

V. PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA, MODELI FINANCIRANJA I UDIO SUFINANCIRANJA

Članak 39.

Odobrena financijska sredstva Korisnik je dužan utrošiti isključivo za realizaciju programa/projekta/manifestacije utvrđenog Proračunom, Programom javnih potreba i Ugovorom. Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su korištena isključivo za financiranje prihvatljivih i opravdanih troškova u realizaciji programa utvrđenog ugovorom.
Svako odstupanje od proračuna bez odobrenja nadležnog upravnog tijela Grada smatrat će se nenamjenskim trošenjem sredstava.
Prihvatljivi troškovi

Članak 40.

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik financiranja, a koji ispunjavaju sve slijedeće kriterije:

• nastali su za vrijeme razdoblja provedbe programa ili projekta u skladu s ugovorom, osim troškova koji se odnose na završne izvještaje, troškova revizije i troškova vrednovanja, a plaćeni su do datuma odobravanja završnog izvještaja. Postupci javne nabave za robe, usluge ili radove mogu započeti prije početka provedbenog razdoblja, kada su potrebni, ali ugovori ne mogu biti sklopljeni prije prvog dana razdoblja provedbe ugovora;
• moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu projekta ili programa,
• nužni su za provođenje programa ili projekta koji je predmetom dodjele financijskih sredstava,
• mogu biti identificirani i provjereni i koji su računovodstveno evidentirani kod korisnika financiranja prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
• trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, osobito u odnosu na štedljivost i učinkovitost.

Članak 41.

U skladu s opravdanim troškovima iz prethodnog članka i kada je to relevantno za poštivanje propisa o javnoj nabavi, opravdanim se smatraju slijedeći izravni troškovi udruge i njezinih partnera:

• troškovi zaposlenika angažiranih na programu ili projektu koji odgovaraju stvarnim izdacima za plaće te porezima i doprinosima iz plaće i drugim troškovima vezanim uz plaću, sukladno odredbama ovog Pravilnika i Uredbe;
• putni troškovi i troškovi dnevnica za zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u projektu ili programu, pod uvjetom da su u skladu s pravilima o visini iznosa za takve naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna;
• troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih isključivo za program ili projekt, te troškovi usluga pod uvjetom da su u skladu s tržišnim cijenama;
• troškovi potrošne robe;
• troškovi režija u vlastitom prostoru ili na vlastito ime udruge,
• troškovi podugovaranja;
• troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva ugovora uključujući troškove financijskih usluga (informiranje, vrednovanje konkretno povezano s projektom, revizija, umnožavanje, osiguranje, itd.).

Članak 42.

Osim izravnih, korisniku sredstava se može odobriti i pokrivanje dijela neizravnih troškova kao što su: uredski materijal, sitan inventar, telefon, pošta i drugi indirektni troškovi koji nisu povezani s provedbom programa, u maksimalnom iznosu do 25% ukupnog odobrenog iznosa financiranja iz proračuna Grada.

Vrijednost volonterskog rada i doprinosa u naravi

Članak 43.

Doprinosi u naravi, koji se moraju posebno navesti u proračunu programa ili projekta, ne predstavljaju stvarne izdatke i nisu opravdani troškovi. U iznimnim slučajevima, što se definira Ugovorom o dodjeli financijskih sredstava, doprinosi u naravi se mogu tretirati kao sufinanciranje od strane udruge.
Troškovi zaposlenika koji rade na projektu ili programu ne predstavljaju doprinos u naravi i mogu se smatrati kao sufinanciranje u proračunu projekta ili programa kada ih plaća korisnik ili njegovi partneri.
Ukoliko opis programa ili projekta predviđa doprinose u naravi, takvi se doprinosi moraju osigurati.

Članak 44.

Kada se tako utvrdi uvjetima natječaja i ugovorom, doprinos rada volontera može biti priznat kao oblik sufinanciranja.
Ako nije drugačije izračunata vrijednost pojedine vrste usluga, vrijednost volonterskog rada određuje se u jednakom iznosu za sve potencijalne prijavitelje programa i projekata u iznosu 30 kuna/sat.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 45.

Neprihvatljivim troškovima projekta ili programa smatraju se:

• dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova;
• dospjele kamate;
• stavke koje se već financiraju iz javnih izvora;
• kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje projekta/programa, kada se vlasništvo mora prenijeti na udrugu i/ili partnere najkasnije po
završetku projekta/programa;
• gubitci na tečajnim razlikama;
• zajmovi trećim stranama;
• troškovi alkoholnih pića (osim u iznimnim slučajevima kada se kroz pregovaranje s nadležnim upravnim tijelom Grada dio tih troškova može priznati kao prihvatljiv trošak);
• troškovi smještaja (osim u slučaju višednevnih i međunarodnih programa ili u iznimnim slučajevima kada se kroz pregovaranje s nadležnim upravnim tijelom Grada dio tih troškova može priznati kao prihvatljiv trošak)

Modeli plaćanja

Članak 46.

Grad će svakim pojedinačnim natječajem definirati načine i postupke plaćanja, sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika.

Udio sufinanciranja programa ili projekta

Članak 47.

Grad će svakim pojedinačnim natječajem definirati obvezu i minimalni postotak sufinanciranja provedbe projekta ili programa od strane Korisnika financiranja.

VI. VRIJEME TRAJANJA FINANCIRANJA

Članak 48.

Sva financijska sredstva koje Grad dodjeluje putem natječaja odnose se, u pravilu, na aktivnosti koje će se provoditi u kalendarskoj godini za koju se raspisuju, osim višegodišnjeg financiranja koje se odobrava na rok do tri (3) godine, što će se definirati samim natječajem.

Članak 49.

Korisnici višegodišnjeg financiranja Grada mogu se u razdoblju trajanja financiranja javiti na druge natječaje i pozive Grada isključivo kroz predlaganje drugih projekata, inicijativa i manifestacija u tom i ostalim programskim područjima.

VII. NAJVIŠI UKUPAN IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA I ISPLATA ODOBRENIH SREDSTAVA

Članak 50.

Visina sredstava koje će svaki korisnik financijskih sredstava ostvariti iz proračuna Grada bit će definirana kroz proceduru propisanu ovim Pravilnikom, u skladu s Kriterijima za svako pojedino područje raspisano Javnim pozivom.

VIII. OBVEZA DOKUMENTIRANJA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI, KONAČAN IZNOS FINANCIRANJA I POVRAT SREDSTAVA
Obveza dokumentiranja projektnih aktivnosti od strane korisnika financiranja

Članak 51.

Korisnik financiranja je u obvezi voditi precizne i redovite račune vezane uz provođenje projekta ili programa koristeći odgovarajuće računovodstvene sustave sukladno o propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.
Računi i troškovi vezani uz projekt ili program moraju biti lako prepoznatljivi i provjerljivi unutar računovodstvenih i knjigovodstvenih sustava udruge.

Članak 52.

Korisnik financiranja je obvezan omogućiti Gradu, kao i inspektorima proračunskog nadzora Ministarstva financija te svim vanjskim revizorima koji vrše provjere sukladno Uredbi da provjere, ispitivanjem dokumenata ili putem kontrola na licu mjesta, provođenje projekta ili programa i po potrebi izvrše reviziju na temelju prateće dokumentacije za račune, računovodstvene dokumente i sve ostale dokumente relevantne za financiranje projekta ili programa, i u razdoblju od sedam godina nakon završne isplate.

Članak 53.

Pored izvještaja navedenih u ovom Pravilniku, dokumenti koje je Korisnik financiranja dužan dati na raspolaganje u slučaju nadzora uključuju:

• popis članova i podatke o uplaćenim članarinama,
• računovodstvenu evidenciju (kompjuterski ili ručno obrađenu),
• dokaze o postupcima nabave kada je potrebna,
• dokaze o obvezama poput ugovora i drugih obvezujućih dokumenata;
• dokaze o isporučenim uslugama, o sudjelovanju na seminarima, tečajevima itd;
• dokaze o primitku roba, kupnji,
• dokaze o završetku radova,
• dokaze o uplatama poput bankovnih izvoda,
• za troškove goriva sažeti prikaz prijeđene kilometraže, prosječnu potrošnju goriva korištenih vozila, troškove goriva i održavanja;
• evidenciju o zaposlenicima i njihovim plaćama.

Konačan iznos financiranja od strane Grada

Članak 54.

Konačan iznos sredstava koji Grad isplaćuje Korisniku financiranja ne može biti veći od najvišeg iznosa bespovratnih sredstava navedenih u ugovoru čak i ako ukupan zbroj opravdanih troškova premaši procijenjeni ukupan proračun naveden u obrascu proračuna programa ili projekta.
Kao dopuna i bez prejudiciranja prava na raskid ugovora sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika, Grad će temeljem obrazložene odluke ako se projekt ili program ne provodi ili se neadekvatno, djelomično ili s odlaganjem provodi, smanjiti bespovratna sredstva prvobitno predviđena u skladu sa stvarnim provođenjem projekta ili programa pod uvjetima sadržanim u ugovoru.

Povrat sredstava

Članak 55.

Grad će od Korisnika financiranja u pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu odobrenog programa ili projekta u slučaju kada utvrdi da Korisnik financiranja:

• nije realizirao program ili projekt utvrđen proračunom i ugovorom,
• nije utrošio sva odobrena sredstva,
• sredstva nije koristio namjenski,
• iz neopravdanih razloga nije podnio izvješće u propisanom roku.

Članak 56.

Korisnik financiranja će Gradu, najkasnije u roku od 45 dana od primitka zahtjeva, vratiti sve iznose uplaćene preko utvrđenog konačnog iznosa kao i sva neutrošena sredstva te nenamjenski utrošena sredstva.
Ukoliko Korisnik ne vrati sredstva u roku koji je utvrdio Grad, Grad će povećati dospjele iznose dodavanjem zatezne kamate.
Iznosi koji se trebaju vratiti Gradu mogu se prebiti bilo kojim potraživanjem ukoliko ga Korisnik financiranja ima prema Gradu. To neće utjecati na pravo ugovornih stranaka da se dogovore o plaćanju u ratama.

Članak 57.

U slučaju kada Korisnik financiranja nije vratio sredstva sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika, Grad će aktivirati sredstva osiguranja plaćanja koje je korisnik financiranja sukladno uvjetima natječaja dostavio prije potpisivanja ugovora.
Sredstva osiguranja plaćanja koja ne budu realizirana, vraćaju se se Korisniku financiranja nakon odobrenja konačnog izvještaja o provedbi programa ili projekta.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 58.

Korisnik financiranja ne smije sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, koalicije ili kandidata, davati izravnu potporu političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu
niti prikupljati financijska sredstva za financiranje političkih stranaka, koalicija ili kandidata za sve vrijeme trajanja ugovora.

Članak 59.

Odredbe natječajne dokumentacije vezane za financiranje udruga sredstvima proračuna Grada koje nisu definirane ovim Pravilnikom ili su u suprotnosti s odredbama viših akata (Uredba i Zakon), primjenjivat će se direktno na način kako su ih definirale odredbe tih akata.

Članak 60.

Zadužuju se nadležna upravna tijela Grada za provedbu natječaja iz ovog Pravilnika, da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, pripreme prijedloge natječajne dokumentacije definirane ovim Pravilnikom.

Članak 61.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”

Pakrac, 16. 09. 2015.

Gradonačelnik Grada Pakraca: mr.sc. Davor Huška, dipl.oec., v.r.

KLASA: 007-01/15-01/64
URBROJ: 2162-04/05-15-1