>

Pravilnik o izboru i utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi Grada Pakraca

Pravilnik o izboru i utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi Grada Pakraca

Na temelju članka 10a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 47/90, 27/93 i 38/09) gradonačelnik Grada Pakraca donosi

PRAVILNIK
O IZBORU I UTVRĐIVANJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA PAKRACA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se rokovi, kriteriji i postupak izbora projekata i akcija u kulturi te utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u
proračunu Grada Pakraca.

POSTUPAK IZBORA PROGRAMA
OD INTERESA ZA GRAD PAKRAC

Članak 2.

Utvrđivanje kulturnih programa od interesa za Grad Pakrac i njihovo uvrštavanje u program javnih potreba u kulturi provodi se putem Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Pakraca što ga raspisuje nadležno upravno tijelo (u daljnjem tekstu: Poziv).

Članak 3.

Poziv se objavljuje u javnim glasilima i na web-stranici Grada i otvoren je najmanje mjesec dana od dana objave.

Članak 4.

Pravo podnošenja prijave programa na Poziv imaju udruge i ustanove u kulturi te samostalni i slobodni umjetnici koje obavljaju djelatnost u kulturi i djeluju sa sjedištem i aktivnostima na području Grada Pakraca.

Članak 5.

Programi/projekti udruga, ustanova i samostalnih djelatnika prijavljuju se na prijavnicama koje se objavljuju uz poziv te dostavljaju zajedno sa svim prilozima Gradu Pakracu do datuma određenog u Pozivu.
Za prijavu programa/projekata za zaštitu i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara svi zainteresirani, bez obzira na status, dužni su u prilozima prijavnici dostaviti dokaz o vlasništvu na nepokretnom kulturnom dobru (izvadak iz zemljišne knjige).
Udruge u kulturi koje prijavljuju programe javnih potreba u kulturi dužne su u prilozima prijavnici dostaviti dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija.
Prijavnice koje nisu u cijelosti ispunjene i koje su nepravovremene neće se razmatrati.

Članak 6.

Za poslove stručnog vrednovanja i ocjenjivanja prijedloga udruga, ustanova te samostalnih i slobodnih umjetnika u kulturi gradonačelnik će, nakon provedenog postupka po javnom pozivu, imenovati članove Povjerenstva za kulturu Grada Pakraca.

Članak 7.

Povjerenstvo za kulturu Grada Pakraca broji pet (5) članova.
Mandat članova traje četiri godine, s pravom ponovnog imenovanja. Članovi biraju između sebe predsjednika većinom glasova ukupnog broja članova. Predsjednik i članovi Povjerenstva za kulturu obnašaju svoje funkcije bez naknade.

Članak 8.

Povjerenstvo za kulturu Grada Pakraca vrednuje i ocjenjuje pristigle projekte i programe udruga, ustanova i samostalnih i slobodnih umjetnika/djelatnika u kulturi po provedenom postupku javnog poziva Grada Pakraca, utvrđuje prijedlog financiranja na temelju kriterija utvrđenih Sustavom vrednovanja prijedloga programa javnih potreba u kulturi te sudjeluje u kreiranju mjera za postizanje ciljeva kulturne politike i njihovo provođenje.

Članak 9.

Član Povjerenstva za kulturu ne može glasovati niti odlučivati o pitanjima u kojima on, njegov bračni drug, njegov usvojitelj ili usvojenik, njegov srodnik po krvi u pravoj liniji
ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, te njegov srodnik po tazbini do drugog stupnja, ima imovinski interes, kao ni o pitanjima koja se odnose na pravnu osobu čiji je on član, u kojoj je zaposlen, u čijem upravljanju sudjeluje, ili u kojoj ima imovinski interes.

Članak 9.

Nakon isteka roka za prijavu kandidata na Javni poziv, koji je 15 dana, gradonačelnik Grada Pakraca će u roku od 8 dana imenovati članove Povjerenstva za kulturu Grada Pakraca.

Članak 10.

Povjerenstvo za kulturu vrednovat će prijedloge na temelju utvrđenog Sustava vrednovanja prijedloga programa javnih potreba u kulturi, u interesu općeg kulturnog razvoja grada po kriterijima:

1. značaj programa za očuvanje kulturne baštine i identiteta,
2. kvaliteta i sustavnost dosadašnjeg rada,
3. originalnost i inovativnost, partnerstva, koprodukcije, umrežavanje,
4. programi namijenjeni djeci i mladima te osobama s invaliditetom te udio njihova sudjelovanja,
5. suvremena programska orijentacija i poticanje urbanog razvoja grada,
6. promicanje potreba u kulturi i umjetnosti nacionalnih manjina i njihovo kulturno stvaralaštvo,
7. predstavljanje kulture grada u Hrvatskoj i u svijetu,
8. osigurani ili predviđeni ostali izvori financiranja.
Sustav vrednovanja prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Pakraca utvrđuje gradonačelnik u roku od 10 dana nakon donošenja ovog Pravilnika.

Članak 11.

Prijedloge programa za investicije u kulturi, zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, ocjenjivat će i obrađivati te pripremiti u nacrtu Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti, a sastavni su dio programa javnih potreba u kulturi.
Plaće zaposlenika i materijalne troškove u nacrtu će predlagati Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije te su također sastavni dio programa javih potreba u kulturi.

UTVRĐIVANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI

Članak 12.

Nakon provedenih postupaka vrednovanja prijedloga, Povjerenstvo za kulturu i odsjeci iz članka 8. ovog Pravilnika dostavljaju nadležnom odsjeku prijedloge koje objedinjene u nacrtu prijedloga dostavlja gradonačelniku s prijedlogom iznosa financijske potpore.
Nadležni odsjek je odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pakraca.

Članak 13.

Gradonačelnik će razmotriti prijedloge, utvrditi konačan prijedlog programa a podnositelji prijedloga programa bit će obaviješteni o donesenoj odluci.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Na postupke koji nisu definirani ovim Pravilnikom primjenjuje se Pravilnik o sufinanciranju udruga Grada Pakraca.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

Pakrac, 22. 09. 2015.

Gradonačelnik Grada Pakraca: mr.sc. Davor Huška, dipl.oec., v.r.

KLASA: 612-01/15-01/2
URBROJ: 2162-04/05-15-1