Odluka o izmjeni obveze naplate parkiranja i zone naplate parkiranja

Gradonačelnik Grada Pakraca na temelju odredbe članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca,“ br. 4/09 i 1/13) i članka 3. Izmjene i dopune Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.2A/12), donosi

ODLUKU
o izmjeni obveze naplate parkiranja i zone naplate parkiranja

Članak 1.

U parkiralištima 1. zone prema članku 3. stavak 1. Izmjene i dopune Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.2A/12), mijenja se obveza područja naplate parkiranja u Bolničkoj ulici, i to tako da se naplata vrši od Trga dr. Franje Tuđmana do kućnog broja 47.

Članak 2.

U parkiralištima 2. zone prema članku 3. stavak 2. Izmjene i dopune Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.2A/12), mijenja se područje naplate parkiranja, tako da se ulica Obala kralja Petra Krešimira IV izuzima iz naplate.

Članak 3.

Za provedbu Odluke zadužuju se stručne službe Grada Pakraca, svaka iz svoje nadležnosti.

Članak 4.

Primjena ove Odluke počinje s danom 01.10.2015. godine, a ista će se objaviti u Službenom glasniku Grada Pakraca.

U Pakracu, 9. rujna 2015. g.

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška, dipl.oecc., v.r.

KLASA : 340-01/15-01/6
URBROJ : 2162-06/01-15-01