Odluka o davanju ovlaštenja za upravljanje društvenim domom u Velikom Banovcu

Na temelju odredbi članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) te članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 06/13) gradonačelnik Grada Pakraca donosi

O D L U K U
o davanju ovlaštenja za upravljanje društvenim domom u Velikom Banovcu

Članak 1.

DVD-u Veliki Banovac, Veliki Banovac bb, Veliki Banovac, OIB: 16285671281 (nastavno: Upravitelj) daje se ovlaštenje za upravljanje društvenim domom u Velikom Banovcu, izgrađenom na k. č. br. 235 i 234/2, k.o. Banovac, a vlasništvo je Grada Pakraca.

Članak 2.

Imovinom iz članka 1. ove Odluke Upravitelj je dužan upravljati pažnjom dobrog gospodara te ju koristiti sukladno njenoj namjeni.
Namjena imovine su potrebe rada DVD Veliki Banovac, kao i ostalih udruga i tijela koje su od značaja za lokalnu zajednicu Grada Pakraca, a napose naselja Veliki Banovac.
S obzirom na navedeno u st. 2. ovoga članka, Upravitelj se obvezuje omogućiti korištenje predmetne imovine za potrebe aktivnosti mjesnog odbora Veliki Banovac, udruga s područja naselja Veliki Banovac, provedbu državnih i lokalnih izbora i sl.

Članak 3.

Ovom Odlukom ne stječe se pravo vlasništva ili neko drugo stvarno pravo utvrđeno Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Članak 4.

Grad Pakrac i Upravitelj zaključiti će poseban ugovor kojim će se detaljnije urediti međusobna prava i obveze u svezi provedbe ove Odluke.

Članak 5.

Ugovor iz članka 4. ove Odluke poglavito sadrži:
– naznaku ugovornih strana,
– podatke o imovini koja se daje na upravljanje,
– namjenu imovine koja se daje na upravljanje,
– međusobne obveze ugovornih strana s naslova podmirivanja troškova tekućeg i investicijskog održavanja objekata,
– odredbe o prestanku ugovora,
– mjesto i vrijeme sklapanja ugovora.

Članak 6.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti JUO Grada Pakraca.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

U Pakracu, 7. srpnja 2015. godine

Gradonačelnik: mr. sc. Davor Huška, dipl. oec., v.r.

KLASA: 940-01/15-01/9
URBROJ: 2162-04/01-15-02