>

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,79/09153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 04/09, 1/13.), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 10. sjednici održanoj dana 11.03. 2015. godine donosi,

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/11, 1/13, 5/13) članak 16. a: „U postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, a za gospodarske zgrade poljoprivredne namjene obveznici uplate komunalnog doprinosa se u potpunosti oslobađaju obveze uplate istog, o čemu će nadležno upravno tijelo Grada Pakraca izdati posebno rješenje“ mijenja se i glasi:
„U postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, a za gospodarske zgrade poljoprivredne namjene obveznicima uplate komunalnog doprinosa se određuje visina komunalnog doprinosa u iznosu od 1 kn/m³ građevine, neovisno o zoni u kojoj se nalazi građevna čestica na kojoj je gospodarska zgrada poljoprivredne namjene izgrađena , o čemu će nadležno upravno tijelo Grada Pakraca izdati posebno rješenje“

Članak 2.

Ostale odredbe u Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/11, 1/13, 5/13) ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u„Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 11. ožujka 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 363-01/15-01/3
URBROJ: 2162-06/01-15-01