>

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,79/09153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 04/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 10. sjednici održanoj dana 11.03. 2015. godine donosi,

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/09,1/13) članak 6. stavak 2. :
„Obaveza plaćanja komunalne naknade za stambene građevine započinje odnosno prestaje danom priključenja odnosno isključenja na objekte za opskrbu električnom energijom.“
– briše se.

Članak 2.

Ostale odredbe u Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/09, 1/11) ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 11. ožujka 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 363-03/15-01/2
URBROJ: 2162-06/01-15-01