Odluka o socijalnoj skrbi

Na temelju odredbi Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13) te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 9. sjednici održanoj 16. prosinca 2014., donijelo je

ODLUKU O SOCIJALNOJ SKRBI

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se utvrđuju prava iz socijalne skrbi za koje sredstva u svom proračunu osigurava Grad Pakrac (u daljnjem tekstu: Grad) te uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Članak 2.

Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom obavlja Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu: Odsjek).
Poslove iz stavka 1. ovog članka Grad može povjeriti putem ugovora nadležnom Centru za socijalnu skrb.

Članak 3.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret proračuna Grada ako je zakonom kojim se uređuje socijalna skrb (u daljnjem tekstu: Zakon) ili drugim propisom određeno da se ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski spol.

KORISNIK SOCIJALNE SKRBI

Članak 5.

Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu:Korisnik) određen je člancima 21. i 24. Zakona.

Članak 6.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima s prebivalištem i stalnim boravkom na području Grada te strancima i osobama bez
državljanstva s prijavljenim stalnim boravkom na području Grada.

Članak 7.

Ako ovom Odlukom nije drugačije određeno, prava po ovoj Odluci ne može ostvariti:

– samac ili član kućanstva ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba, poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti te vrijedne pokretnine,

– samac ili član kućanstva u razdoblju od tri godine prije podnošenja zahtjeva prodao ili darovao imovinu, odrekao se prava na nasljeđivanje ili ustupio svoj nasljedni dio, ako je od iznosa ostvarenog prodajom ili iznosa koji odgovara visini osnovice za plaćanje poreza na promet darovane imovine ili nasljednog dijela kojega se odrekao ili ustupio mogao osigurati uzdržavanje u iznosu zajamčene minimalne naknade i nakon podnošenja zahtjeva za priznavanje prava,

– samac ili član kućanstva vlasnik imovine koju bi mogao koristiti ili prodati bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba i time osigurati sredstva u iznosu zajamčene minimalne naknade propisane Zakonom o socijalnoj skrbi za osobno uzdržavanje ili uzdržavanje članova kućanstva,

– samac ili član kućanstva vlasnik osobnog vozila, osim osobnog vozila koje služi za prijevoz samca ili člana kućanstva Korisnika prava po osnovi invaliditeta, starije i nemoćne teško pokretne osobe ili je prema procjeni stručnog radnika centra za socijalnu skrb osobno vozilo nužno radi prometne izoliranosti,

– osoba koja je sklopila ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja,

– radno sposobni samac koji nije evidentiran kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje,

– može osigurati uzdržavanje po drugoj osnovi.

PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 8.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi kako slijedi:

1. pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, i to:

– pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine i pričuve,
– pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije,
– pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga,
– pravo na podmirenje troškova komunalne naknade,

2. pravo na pomoć za uslugu prehrane u Pučkoj kuhinji,

3. pravo na pomoć za podmirenje troškova obroka u školskoj kuhinji za učenike osnovnih škola,

4. pravo na jednokratnu novčanu pomoć za socijalne intervencije,

5. pravo na ogrjev.

Članak 9.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.
Korisnik može istovremeno ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći, ako njihovo istovremeno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, osim ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

Članak 10.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade najviše do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade.

Članak 11.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine i pričuve

Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine i pričuve, kao dijela troškova stanovanja, može ostvariti Korisnik koji je, temeljem ugovora o stanovanju ovjerenog kod javnog bilježnika, u najmu stana – najmoprimac te kojega plaća po slobodno ugovorenoj najamnini, a isti je u vlasništvu druge pravne ili fizičke osobe.

Članak 12.

Najmoprimac iz članka 11. ove Odluke nema pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine ako:

a) stan ili dio stana daje u podnajam,
b) on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan u cijelosti ili djelomice koristi za druge namjene,
c) je ugovor o najmu korisnik sklopio sa srodnikom u pravoj liniji.

Članak 13.

Pomoć za podmirenje troškova najamnine isplaćuje se izravno najmodavcu.

Članak 14.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije

Pomoć za podmirenje troškova električne energije ostvaruje se na način da se u ime Korisnika dio troška uplaćuje distributeru usluge, odnosno pravnoj osobi koja je izvršila uslugu isporuke električne energije po ispostavljenom računu koji glasi na ime Korisnika ili vlasnika nekretnine s kojim Korisnik ima sklopljen ugovor o stanovanju ovjeren kod javnog bilježnika.

Članak 15.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga

Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga, kao dijela troškova stanovanja, obuhvaća dio troškova za usluge:

a) vode i odvodnje otpadnih voda,
b) odvoz komunalnog otpada,
c) isporuku plina.

Članak 16.

Pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga ostvaruje se na način da se u ime Korisnika dio troška uplaćuje distributeru usluga po ispostavljenom računu koji glasi na ime Korisnika ili vlasnika nekretnine s kojim Korisnik ima sklopljen ugovor o stanovanju ovjeren kod javnog bilježnika.

Članak 17.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalne naknade

Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalne naknade ostvaruju Korisnici zajamčene minimalne naknade na temelju podataka centra za socijalnu skrb dostavljenih do 20. prosinca za slijedeću kalendarsku godinu.
U slučaju da Korisnik ostvari naknadno pravo na zajamčenu minimalnu pomoć, tijekom godine, priznaje mu se pravo od prvoga dana slijedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

Članak 18.

Prava na pomoć za uslugu prehrane u Pučkoj ili školskoj kuhinji te na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruju Korisnici koji ispunjavaju socijalne uvjete sukladno Zakonu i
ukoliko su socijalno potrebite osobe s prebivalištem na području Grada,a sukladno proračunskim mogućnostima, pod uvjetom da im mjesečni prihodi ne prelaze:

– samac; 800,00 kuna

obitelj;

– dvočlana 1.200,00 kuna,
– tročlana 1.500,00 kuna,
– za svakog slijedećeg člana kućanstva dodatnih 300,00 kuna.

Prihodima u smislu stavka 1. ovog članka smatra se iznos prosječnog prihoda samca ili obitelji ostvarenog u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva financijska i materijalna sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

Članak 19.

Pravo na pomoć za uslugu prehrane u Pučkoj kuhinji

Pravo na pomoć za uslugu prehrane u Pučkoj kuhinji može ostvariti Korisnik ako ispunjava uvjete iz članka 18. ove Odluke te ako je potpuno nesposoban za rad.
U obitelji se može odobriti korištenje usluge prehrane u Pučkoj kuhinji, u pravilu, za najviše dva člana obitelji, koji trošak se podmiruje distributeru usluge na temelju ispostavljenih računa.
Pravo na pomoć za uslugu prehrane u Pučkoj kuhinji može se uskratiti Korisniku ako to pravo ne ostvaruje svakodnevno bez opravdanog razloga.

Članak 20.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova obroka u školskoj kuhinji

Pravo na pomoć za podmirenje troškova obroka u školskoj kuhinji organiziranoj u osnovnim školama, može ostvariti dijete, učenik osnovne škole, u čije ime zahtjev podnosi roditelj/staratelj koji je Korisnik prava iz socijalne skrbi temeljem uvjeta iz članka 18. ove Odluke uz supotpis razrednika.
Punu mjesečnu cijenu troškova školske kuhinje organizirane u osnovnim školama na ime Korisnika, učenika, snosi Grad.

Članak 21.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za socijalne intervencije

Jednokratna novčana pomoć za socijalne intervencije odobrava se izuzetno, temeljem zamolbe Korisnika radi iznimnih i neočekivanih nesretnih okolnosti koje ugrožavaju
normalnu egzistenciju njega ili obitelji, kao što su nesreće, teška oboljenja, smrt i slično.
Jednokratna novčana pomoć odobrava se u pravilu u novcu, a izuzetno kada postoji vjerojatnost da se novčanim oblikom ne bi ostvarila njena svrha, jednokratna novčana
pomoć može biti zamijenjena odobrenom vrijednošću u stvarima ili uslugama prema trećim osobama (dobavljači, distributeri usluga).
Jednokratna novčana pomoć po jednom Korisniku može biti dodijeljena u najvišem iznosu od 1.000,00 kuna godišnje.
Gradonačelnik u posebnim slučajevima i posebnom odlukom može odobriti iznos jednokratne pomoći do najviše 5.000,00 kn godišnje po jednom Korisniku.

Članak 22.

Prednost u dodjeli pomoći, uz pretpostavku zadovoljenja uvjeta iz ove Odluke, daje se:

– obiteljima s troje i više djece,
– osobama s invaliditetom, ženama žrtvama obiteljskog nasilja,
– osobama starijim od 65 godina,
– samohranim roditeljima.

Članak 23.

Pravo na ogrjev

Pravo na ogrjev ostvaruju Korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva na način da Odsjek u njihovo ime jednom godišnje, a najkasnije do 31. kolovoza za slijedeću godinu, podnosi zahtjev jedinici područne (regionalne) samouprave koja će odlukom odrediti osiguravanje 3 m3 drva za ogrjev ili odobriti novčani iznos za podmirenje tog troška koji se isplaćuje Korisniku.

POSTUPAK I NADZOR

Članak 24.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, roditelja, odnosno skrbnika ili udomitelja.
Postupak za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom je žuran.

Članak 25.

Zahtjev se podnosi Odsjeku.
Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava, podnositelj je dužan dostaviti, odnosno predočiti Odsjeku odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava.

Članak 26.

Odsjek može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih ovisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva – Korisnika ili na drugi odgovarajući način.

Članak 27.

O zahtjevu za ostvarivanje prava, odnosno pomoći propisanih ovom Odlukom u prvom stupnju odlučuje rješenjem Odsjek.
O žalbi protiv rješenja Odsjeka odlučuje nadležno tijelo u Požeško-slavonskoj županiji.
Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 28.

Korisnik je dužan Odsjeku prijaviti svaku promjenu činjenica i okolnosti koje utječu na ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom, u roku od petnaest dana od dana nastanka promjene.

Članak 29.

Odsjek će na prikladan način istaknuti popis, odnosno pregled odgovarajućih isprava, odnosno dokaza potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

Članak 30.

Odsjek ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove Odluke koriste u svrhu za koju su namijenjena.

Članak 31.

Grad ima pravo pozvati radno sposobne ili djelomično radno sposobne Korisnike zajamčene minimalne naknade ili članove kućanstva koji su primatelji pomoći na temelju
ove Odluke i na temelju podataka iz svojih evidencija, na organizirani rad za opće dobro.
U organiziranim radovima za opće dobro Korisnici iz stavka 1. ovog članka mogu sudjelovati najmanje trideset, a najviše devedeset sati mjesečno bez naknade.
Podatke o korisnicima iz stavka 1. ovog članka, Grad će jednom mjesečno dostavljati centru za socijalnu skrb.

Članak 32.

Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je nadoknaditi štetu, ako je:

– na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario
pravo koje mu ne pripada,
– ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati.

Nadoknada štete kao i eventualna nagodba provode se na temelju odredbi Zakona o socijalnoj skrbi.

Članak 33.

Odsjek vodi evidencije i dokumentaciju o ostvarivanju prava u sustavu socijalne skrbi propisanih Zakonom i ovom Odlukom te dostavlja redovna izvješća nadležnom uredu državne uprave, Požeško -slavonskoj županiji i drugim nadležnim tijelima.

Članak 34.

Ostala socijalna prava koja Grad može osigurati iznad obveznih socijalnih prava definiranih Zakonom, a nisu obuhvaćena ovom Odlukom, kao što su: stipendije socijalno
potrebitim studentima, naknada majkama novorođenčadi, javna partnerstva s udrugama, sufinanciranje projekata udruga iz socijalne skrbi i druge, uredit će se posebnim odlukama.

Članak 35.

Na temelju odredbi iz ove Odluke gradonačelnik će donijeti Pravilnik o provedbi socijalnih usluga Grada sa smjernicama za njihovo provođenje u roku od 15 dana nakon
stupanja na snagu Oduke.

Članak 36.

Ova Odluka će se objaviti u “Službenom glasniku grada Pakraca“ a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 16. prosinca 2014. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 550-01/014-01/11
URBROJ: 2162-04/05-14-01