Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnom vodnom građevinom

Na temelju članka 23. stavka 3. i članka 258. stavak 2. Zakona o vodama („Narodne novine” 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13 i 6/13), gradonačelnik Grada Pakraca dana 1. prosinca 2014. godine donosi

O D L U K U
o prijenosu prava vlasništva nad komunalnom vodnom građevinom

Članak 1.

Grad Pakrac prenosi komunalnu vodnu građevinu – kanalizacija u Bolničkoj ulici; u svom vlasništvu u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga trgovačkom društvu VODE LIPIK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, sa sjedištem u Pakracu, Ulica križnog puta 18 ( MBS: 030145059) bez naknade.

Članak 2.

Komunalna vodna građevina iz članka 1. ove Odluke koje Grad Pakrac prenosi u vlasništvo trgovačkog društva VODE LIPIK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, a koja je evidentirane u poslovnim knjigama Grada Pakraca je kanalizacija u Bolničkoj ulici (troškovi projektne dokumentacije).

Članak 3.

Komunalna vodna građevina iz članka 2. ove Odluke evidentirana je u poslovnim knjigama Grada Pakraca u ukupnoj knjigovodstvenoj neotpisanoj vrijednosti od 12.500,00 kuna.
Komunalna vodna građevina iz članka 2. ove Odluke isknjižit će se iz poslovnih knjiga Grada Pakraca i prenijeti u vlasništvo trgovačkog društva VODE LIPIK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju.
Trgovačko društvo VODE LIPIK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju dužno je evidentirati komunalnu vodnu građevinu iz članka 2. ove Odluke u svojim poslovnim knjigama u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

Članak 4.

Trgovačko društvo VODE LIPIK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju dužno je komunalnu vodnu građevinu predanu u vlasništvo održavati, čuvati i koristiti za namjene kojima
služe.
Komunalna vodna građevina ne može se opteretiti založnim pravom niti biti predmetom ovrhe.
Komunalna vodna građevina u vlasništvu javnog isporučitelja vodne usluge ne ulazi u stečajnu ili likvidacijsku masu te se u slučaju stečaja ili likvidacije javnog isporučitelja vodne usluge izlučuju u vlasništvo jedinice lokalne samouprave.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

Pakrac, 1. prosinca 2014. godine

Gradonačelnik: mr. sc. Davor Huška dipl. oec., v.r.

KLASA: 943-01/14-01/20
URBROJ: 2162-06/01-14-01