Odluka o prihvaćanju darovanja nekretnine

Na temelju odredbe članka 48. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 9. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2014. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU
o prihvaćanju darovanja nekretnine k.č.br. 576/1, k.o. Pakrac

Članak 1.

Grad Pakrac prihvaća darovanje nekretnine oznake k.č.br. 576/1, k.o. Pakrac, Ulica Gojka Šuška 7, Pakrac, vlasništvo Doma zdravlja Požeško – slavonske županije.

Članak 2.

Procijenjena vrijednost nekretnine iz čl. 1. ove Odluke iznosi 413.835,25 kuna.

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grad Pakraca da u ime Grada Pakraca kao obdarenika potpiše ugovor o darovanju.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 16. prosinca 2014. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 940-01/14-01/09
URBROJ: 2162-04/01-14-1