Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu službenika i namještenika Grada Pakraca

Na osnovu članka 13. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 28/10) i članka 51. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13 i 6/13) gradonačelnik Grada Pakraca dana 29. prosinca 2014. godine, donio je

P R A V I L N I K
o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu
službenika i namještenika Grada Pakraca

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju kriteriji za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i način isplate dodatka za uspješnost u radu službenika i namještenika Grada Pakraca.

Članak 2.

Dodatak za uspješnost u radu može iznositi godišnje najviše tri plaće službenika ili namještenika koji ostvaruje dodatak i ne može se ostvariti kao stalni dodatak uz plaću, a isplaćuje se u iznosu određenom i odobrenom od strane gradonačelnika.
Pod plaćom iz stavka 1. ovog članka razumijeva se umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće s uvećanjem za radni staž i drugim stalnim dodacima na plaću, prema obračunu plaće u mjesecu isplate dodatka, bez jednokratnih dodataka na plaću.
Dodatak za uspješnost u radu može se isplatiti u više navrata tijekom jedne proračunske godine.

Članak 3.

Kriteriji za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu službenika i namještenika jesu:

– ocjena kojom je službenik ili namještenik ocijenjen,
– opseg obavljenih poslova koji prelazi uobičajeni opseg obavljanja poslova tijekom radnog vremena,
– odnos prema radu,
– odnos prema strankama,
– uspješno i pravodobno rješavanje iznimno složenog predmeta ili druge radne zadaće, koja je od velikog značaja za djelovanje Grada,
– uspješno i pravodobno obavljanje privremeno povećanog opsega posla, u neprekinutom trajanju od najmanje 30 radnih dana,
– uspješno i pravodobno obavljanje poslova odsutnog službenika ili namještenika, uz redovito obavljanje poslova svog radnog mjesta, u neprekinutom razdoblju od najmanje 30 radnih dana,
– sudjelovanje u radu projektnog tima koji je postigao uspješne rezultate, uz redovito obavljanje poslova svog radnog mjesta,
– inicijativnost i kreativnost koja je doprinijela boljoj organizaciji rada i/ili racionalizaciji poslovanja,
– pružanje pomoći drugim pravnim osobama lokalnog javnog sektora iz djelokruga rada službenika ili namještenika,
– djelovanje u službi ili u vezi sa službom koje je doprinijelo ugledu ili afirmaciji Grada,
– drugo iznimno postignuće koje opravdava isplatu dodatka za uspješnost na radu.

Pod ocjenom kojom je službenik odnosno namještenik ocijenjen, razumijeva se zadnja utvrđena godišnja ocjena.
Pod opsegom obavljenih poslova koji prelazi uobičajeni opseg obavljanja poslova, razumijevaju se rezultati rada koji za najmanje 20 % po opsegu prelaze količinu koja je planirana za pojedinog službenika odnosno namještenika u tijeku radnog vremena u određenom razdoblju.
Pod odnosom prema radu razumijeva se samoinicijativnost, inovativnost i kreativnost u obavljanju poslova, odgovornost u radu, zalaganje i postignuti rezultati u radu, praćenje literature te spremnost za stalno stručno usavršavanje za poslove radnog mjesta.
Pod odnosom prema strankama razumijeva se postupanje koje je profesionalno, pristojno, razumljivo, neizvrgavanje stranke nepotrebnom čekanju ili pribavljanju dokumentacije ili isprava koje je dužna ili može pribaviti gradska uprava, kao i omogućavanje stranci da izrazi svoje mišljenje, pružanje stranci savjeta o mogućem načinu ostvarivanja određenih prava, obraćanje posebne pozornosti prema osobama s posebnim potrebama te druga postupanja koja uključuju vođenje računa o dobrom osobnom ugledu službenika i dobrom ugledu službe.

Članak 4.

Natprosječni rezultati u radu službenika i namještenika mogu se utvrditi ako je službenik ili namještenik na posljednjem ocjenjivanju ocijenjen ocjenom “odličan” ili “vrlo dobar” te ako ispuni najmanje jedan od kriterija utvrđenih u članku 3. stavku 1. točke 2. do 12. ovog Pravilnika.

Članak 5.

Ostvarene natprosječne rezultate u radu, sukladno članku 4. ovog Pravilnika, za službenika i namještenika prati i utvrđuje pročelnik, a za pročelnika gradonačelnik.
Za službenika i namještenika iz stavka 1. ovog članka, pročelnik je dužan sačiniti izvješće iz kojeg će biti razvidno kako su postignuti natprosječni rezultati u radu iz članka 3. stavka 1. točke 2. do 12. ovog Pravilnika.

Članak 6.

O isplati i visini iznosa dodatka za uspješnost u radu donosi se rješenje.
Rješenje iz stavka 1. ovog članka, za službenika i namještenika donosi pročelnik uz prethodnu suglasnost gradonačelnika, a za pročelnika gradonačelnik.

Članak 7.

Gradonačelnik će, sukladno osiguranim proračunskim sredstvima i broju zaposlenih službenika i namještenika, utvrditi masu sredstava potrebnih za isplatu dodatka.
Prilikom isplate dodatka za uspješnost u radu, pročelnik, odnosno gradonačelnik dužni su voditi računa o masi sredstava za isplatu dodatka za uspješnost u radu.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca“.

U Pakracu, 29. prosinca 2014. godine

Gradonačelnik: mr. sc. Davor Huška, dipl. oec., v.r.

KLASA: 121-01/14-01/3
URBROJ: 2162-04/01-14-1