Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Pakraca

Temeljem članka 5. stavka 1. i članka 6. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14.) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 9. sjednici održanoj 16. prosinca 2014. donijelo je

ODLUKU

O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH GRADA PAKRACA

I. OPĆE ODREDBE

 Članak 1.

Ovom se Odlukom osniva Savjet mladih Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Savjet)  radi sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih grada Pakraca.

Odluka o osnivanju Savjeta osobito sadrži odredbe o:

 1. broju članova Savjeta, načinu izbora te rokovima provedbe izbora članova i zamjenika članova Savjeta,
 2. radnom tijelu Gradskoga vijeća koje provjerava valjanost kandidatura i izrađuje listu valjanih kandidatura,
 3. načinu utjecaja Savjeta na rad Gradskoga vijeća u postupku donošenja odluka i drugih akata od neposrednog interesa za mlade i u vezi s mladima,
 4. načinu financiranja rada i programa Savjeta, osiguravanju prostornih i drugih uvjeta za rad Savjeta te pravo na naknadu troškova za sudjelovanje u radu i
 5. druga pitanja od značaja za rad Savjeta.

Članak  2.

Savjet je savjetodavno tijelo Grada Pakraca koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području Grada Pakraca.

Članak 3.

Za člana Savjeta i zamjenika člana može se kandidirati i biti birana osoba s prebivalištem ili boravištem na području grada Pakraca, koja u trenutku podnošenja kandidature ima od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovoj odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako za muški i ženski spol.

Članak 5.

Član Savjeta i njegov zamjenik ne mogu istovremeno biti vijećnici Gradskoga vijeća Grada Pakraca niti članovi drugih Savjeta mladih.

Članak 6.

Savjet ima 5 članova, uključujući predsjednika i zamjenika  predsjednika.

Postupak izbora članova Savjeta i njihovih zamjenika pokreće Gradsko vijeće javnim pozivom za isticanje kandidatura koji se objavljuje na web stranici Grada Pakraca i u sredstvima javnog priopćavanja.

Javni poziv iz prethodnog stavka objavljuje se najmanje tri mjeseca prije isteka mandata članova Savjeta.

Članak 7.

Javni poziv obvezno sadrži sljedeće podatke:

 1. opis postupka izbora
 2. uvjete za isticanje kandidatura
 3. kome se prijedlog dostavlja
 4. rokove za prijavu prijedloga kandidatura, rokove za provjeru zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, te rokove za objavu Popisa važećih kandidatura i donošenja odluke o izboru članova i zamjenika Savjeta
 5. druge podatke važne za postupak predlaganja kandidatura i izbora.

Članak  8.

Kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike mogu, pod uvjetom da imaju sjedište na području Grada Pakrac, predložiti:

 1. udruge koje rade s mladima i za mlade
 2. učenička vijeća srednjih škola
 3. studentski zbor Sveučilišta i Veleučilišta
 4. pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj
 5. neformalne skupine mladih od najmanje 20 mladih.

Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz prethodnog stavka dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta.

Članak 9.

Pisane i obrazložene kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike podnose se Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća putem Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pakraca i to u roku najmanje 20 dana od dana objave javnog poziva.

Kandidatura iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži:

 1. naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja te potpis ovlaštenog predstavnika predlagatelja
 2. podatke o kandidatu i zamjeniku (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili boravište, status – učenik, student, zaposlenik, dr.)
 3. izjavu kandidata i zamjenika o prihvaćanju kandidature
 4. obrazloženje prijedloga.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se razmatrati.

Kandidature se podnose na prijavnici objavljenoj na web stranici Grada Pakraca.

Članak 10.

Odbor za izbor i imenovanja Gradskoga vijeća obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava sastavlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrđuje Popis važećih kandidatura.

Izvješće i Popis iz prethodnog stavka dostavljaju se Gradskome vijeću i objavljuju na web stranici Grada Pakraca.

Popis važećih kandidatura izrađuje se prema abecednom redu kandidata i sadrži redni broj, ime i prezime kandidata, naznaku o predlagatelju, ime i prezime njegovog zamjenika.

Članak  11.

Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave Popisa važećih kandidatura raspravlja o Izvješću o provjeri formalnih uvjeta i s Popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta.

Članak 12.

Glasovanje se obavlja zaokruživanjem broja ispred 5 kandidata na listiću, koliko Savjet ima članova.

Vijećnik ne može glasovati za veći broj kandidata od broja koji se bira.

Za članove Savjeta su izabrani kandidati koji su po rang listi dobivenih glasova poredani od rednog broja 1 do 5.

U slučaju da nije moguće izabrati Savjet zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova.

Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta.

Članak 13.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta objavljuju se na web stranici Grada Pakraca.

Savjet se mora konstituirati u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora.

III.  KONSTITUIRANJE SAVJETA I MANDAT ČLANOVA SAVJETA

Članak 14.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta saziva predsjednik Gradskoga vijeća. Do izbora predsjednika sjednicom predsjedava najstariji član Savjeta.

Savjet mladih konstituiran je izborom predsjednika Savjeta.

Ako Savjet u roku od 30 dana od dana proglašenja službenih rezultata izbora za članove Savjeta ne izabere predsjednika, Gradsko vijeće objavit će novi javni poziv za izbor članova i zamjenika članova Savjeta.

Obavijest o konstituiranju Savjeta objavit će se na web stranici Grada Pakraca.

Članak 15.

Dnevni red  konstituirajuće  sjednice Savjeta  je:

 1. Prisega članova Savjeta
 2. Izbor predsjednika Savjeta
 3. Izbor zamjenika predsjednika Savjeta.

Dnevni red može se dopuniti na prijedlog predsjedatelja ili najmanje 3 člana Savjeta.

Članak 16.

Kandidata za  predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta predlažu najmanje 2 člana Savjeta.

Član može sudjelovati u predlaganju samo jednog kandidata.

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika obavlja se glasovanjem zasebno za svakog kandidata.

O izboru predsjednika i zamjenika predsjednika  Savjeta glasuje se u pravilu tajno.

Na prijedlog najmanje 2 članova Savjet može odlučiti da se glasuje javno.

Članak 17.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta biraju i razrješuju članovi Savjeta većinom glasova svih članova.

Predsjednik Savjeta saziva i vodi sjednice Savjeta, predstavlja Savjet te obavlja druge poslove utvrđene Zakonom, ovom odlukom i Poslovnikom o radu Savjeta.

Predsjednika Savjeta u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje  zamjenik predsjednika.

Članak 18.

Mandat članova Savjeta i njihovih zamjenika traje 3 godine.

Mandat zamjenika člana Savjeta vezan je uz mandat člana Savjeta.

Mandat zamjenika člana Savjeta prestaje prestankom mandata člana Savjeta.

Gradsko vijeće razriješit će člana Savjeta i prije isteka mandata ako neopravdano izostane s najmanje 50% sjednica Savjeta u godini dana te na osobni zahtjev člana Savjeta.

Član Savjeta koji za vrijeme trajanja mandata navrši 30 godina nastavlja s radom u Savjetu do isteka mandata na koji je izabran.

Ako se broj članova Savjeta spusti ispod 3 člana, Gradsko vijeće će provesti postupak dodatnog izbora za onoliko članova Savjeta koliko ih je prestalo biti članom Savjeta prije isteka mandata.

Na postupak dodatnog izbora odgovarajuće se primjenjuju odredbe koje se odnose na izbor članova Savjeta.

 Mandat članova izabranih postupkom dodatnog izbora traje do isteka mandata članova Savjeta izabranih u redovnom postupku.

Gradsko vijeće raspustit će Savjet samo ako Savjet ne održi sjednicu dulje od šest mjeseci.

IV. NAČIN  UTJECAJA  SAVJETA NA RAD GRADSKOGA VIJEĆA U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKA I DRUGIH AKATA OD NEPOSREDNOG INTERESA ZA MLADE I U VEZI S MLADIMA

Članak 19.

Savjet donosi Poslovnik o radu.

Poslovnik o radu donosi se većinom glasova svih članova Savjeta.

Poslovnikom o radu pobliže se uređuje način rada Savjeta u skladu sa Zakonom i ovom odlukom.

Članak 20.

Savjet donosi program rada za svaku kalendarsku godinu većinom glasova svih članova. Program se podnosi na odobravanje Gradskome vijeću zajedno s financijskim planom najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Savjet podnosi Godišnje izvješće o svom radu Gradskome vijeću do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje Gradonačelniku. Izvješće se objavljuje na web stranici Grada.

Članak 21.

U okviru svoga djelokruga Savjet kao savjetodavno tijelo Grada osobito:

 1. raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade
 2. u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća inicira u Gradskom vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značaja za unapređivanje položaja mladih
 3. predlaže Gradskome vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja mladih te način rješavanja navedenih pitanja
 4. putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade
 5. sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje  položaja mladih
 6. potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, međusobnu suradnju mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja
 7. predlaže i daje na odobravanje Gradskome vijeću program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta
 8. po potrebi poziva predstavnike tijela Grada na sjednice Savjeta mladih
 9. potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade
 10. obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Članak 22.

Gradsko vijeće dostavlja Savjetu sve pozive i materijale za svoje sjednice te zapisnike s održanih sjednica u istom roku kao i vijećnicima Gradskog vijeća te na drugi prikladan način informira Savjet o svim svojim aktivnostima.

Članak 23.

Predsjednik Gradskog vijeća po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca održava zajednički sastanak sa Savjetom na koji po potrebi poziva i druge vijećnike i druge predstavnike tijela Grada.

Na zajedničkom sastanku raspravlja se o svim pitanjima od interesa za mlade te o suradnji Gradskog vijeća i drugih tijela Grada sa Savjetom.

Inicijativu za zajednički sastanak iz stavka 1. ovog članka može pokrenuti i Savjet.

Na zajednički sastanak iz stavka 1. ovog članka mogu biti pozvani stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima.

Članak 24.

Na prijedlog Savjeta, Gradsko vijeće će raspraviti pitanje od interesa za mlade i to najkasnije na prvoj sljedećoj sjednici od dana dostave zahtjeva Savjeta pod uvjetom da je prijedlog podnesen najkasnije sedam dana prije dana održavanja sjednice Gradskog vijeća.

Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član Savjeta kojeg Savjet imenuje dužan je odazvati se pozivima na sjednice Gradskog vijeća, prisustvovati sjednicama s pravom sudjelovanja u raspravi, ali bez prava glasa te dostaviti svaki podatak ili izvještaj koji o pitanju iz djelokruga Savjeta zatraži Gradsko vijeće.

Članak 25.

Na sjednici Gradskoga vijeća i njegovih radnih tijela, Savjet predstavlja predsjednik, zamjenik predsjednika ili član Savjeta kojeg Savjet imenuje.

Kada Savjet podnosi Gradskome vijeću prijedlog akata odnosno drugi prijedlog, aktom o predlaganju određuje i svog predstavnika koji će davati potrebna objašnjenja o prijedlogu.

Članak 26.

Savjet mladih surađuje s Gradonačelnikom redovitim međusobnim informiranjem, savjetovanjem te na druge načine.

Gradonačelnik po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca održava zajednički sastanak sa Savjetom na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade te o suradnji Gradonačelnika i Savjeta.

Gradonačelnik svakih šest mjeseci pisanim putem obavještava Savjet o svojim aktivnostima koje su od važnosti ili interesa za mlade.

Članak 27.

            Savjet može surađivati međusobno sa savjetima općina, gradova i županija i razvijati suradnju s organiziranim oblicima djelovanja mladih i neformalnim skupinama mladih u jedinicama lokalne samouprave drugih zemalja te međunarodnim organizacijama.

V. FINANCIRANJE RADA I PROGRAMA SAVJETA, OSIGURAVANJE PROSTORNIH I DRUGIH UVJETA ZA RAD SAVJETA I PRAVO NA NAKNADU TROŠKOVA ZA SUDJELOVANJE U RADU

Članak 28.

Financijska sredstva potrebna za provedbu programa rada Savjeta i za troškove vezane za rad članova Savjeta planiraju se temeljem financijskog plana u proračunu Grada.

Za potrebe rada, Savjet će u pravilu koristiti prostore Gradske uprave i Gradske vijećnice.

Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta kao i druge putne troškove neposredno vezane za rad u Savjetu u skladu s ovom odlukom.

Članak 29.

Stručni i administrativni poslovi za potrebe Savjeta obavljaju se u Odsjeku za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pakraca.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Novi saziv Savjeta dužan je uskladiti Poslovnik o svom radu sa Zakonom o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14) i ovom odlukom u roku od 30 dana od dana konstituiranja Savjeta.

Članak 31.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju savjeta mladih Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 06/07).

Članak 32.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

KLASA:­­­ 022-016/14-01/1

URBROJ: 2162-04/05-14-01

Pakrac, 16. prosinca 2014.

                                                                                    Predsjednik Gradskoga vijeća Grada Pakraca: Zoran Krejči, v.r.