Analiza o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Pakraca za 2014. godinu

Na temelju odredbi članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 9. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2014. godine, usvojilo je

ANALIZU
O STANJU SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA ZA 2014. GODINU

Temeljem postojećeg Plana zaštite i spašavanja te Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za Grd Pakrac usvojene od strane Gradskog vijeća Grada Pakraca na sjednici održanoj dana 21. rujna 2009. godine, KLASA:810-01/08-01/05, URBROJ: 2162-03/01-09-11, utvrđene su moguće opasnosti od svih elementarnih nepogoda kao i ostalih katastrofa koje mogu ugroziti Grad Pakrac.
U skladu s tim, definirane su raspoložive snage za zaštitu i spašavanje, te su procijenjene mogućnosti njihovog djelovanja u navedenim situacijama.
U Provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja prvenstveno se angažiraju pravne osobe i službe koje se u okviru svoje djelatnosti bave određenim oblicima zaštite i spašavanja.
Osim tih subjekata, u aktivnosti zaštite i spašavanja prema potrebi, uključuju se udruge, građani, poduzeća, radni strojevi i vozila pravnih i fizičkih osoba.

2. Propisi iz oblasti zaštite i spašavanja:

– Zakon o zaštiti i spašavanju (N.N. br. 174/04, 79/07, 38/09, 127/10),
– Zakon o vatrogastvu (N.N. br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10),
– Zakon o zaštiti od požara (N.N. br. 92/10),
– Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (N.N. br. 79/06),
– Zakon o policiji (N.N. br. 34/11, 130/12),
– Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (N.N. 40/08 i 44/08),
– Pravilnik o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (N.N. br. 30/14 i 67/14),
– Pravilnik o održavanju skloništa i drugih zaštitnih objekata u miru (N.N. br. 45/84)
– Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (N.N. br. 47/06 i 110/11).

3. Procjena ugroženosti i planovi zaštite i spašavanja

Za područje Grada Pakraca izrađena je Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, koju je usvojilo Gradsko vijeće Grada Pakraca 21. rujna 2009. godine.
Gradsko vijeće Grada Pakraca donijelo je Plan zaštite i spašavanja za Grad Pakrac na sjednici održanoj dana 02. studenoga 2010. godine.
Gradsko vijeće Grada Pakraca donijelo je Procjenu ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara na sjednici održanoj dana 26. srpnja 2011. godine.

4. Organizirane snage zaštite i spašavanja

Na području Grada Pakraca djeluju slijedeće operativne snage i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje:

– Operativne snage

Stožer zaštite i spašavanja Grada Pakraca
Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Pakraca
Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Pakraca
Povjerenici civilne zaštite
DVD Pakrac
DVD Badljevina
DVD Omanovac
DVD Donja Obrijež
DVD Veliki Banovac
DVD Prekopakra
KOMUNALAC d.o.o., Pakrac
VODE LIPIK d.o.o.
PAKRAC PLIN d.o.o.
HGSS, Stanica Požega
Vatrogasna zajednica grada Pakraca i Lipika

– Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje

Ljekarne Prohaska, Pakrac
PILANA JOZIPOVIĆ d.o.o., Prekopakra
FRIVANTO d.o.o., Prekopakra
T.O. METALCO, Pakrac,
T.O. KRNDIJA, Pakrac
TERMO-METAL d.o.o., Pakrac
SREDNJA ŠKOLA PAKRAC, Pakrac
Mini Pekare Kajzogaj, Pakrac
Mesnica Lapaš, Pakrac
Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo, Pakrac
Veterinarska stanica Pakrac

– Udruge od interesa za zaštitu i spašavanje

1. Odred izviđača Pakrac, Pakrac
2. Hrvatska katolička udruga medicinskih sestara Pakrac, Pakrac
3. Planinarsko društvo „Psunj“ Pakrac
4. Radio klub „Pakrac“, Pakrac
5. Lovačko društvo „Fazan“ Pakrac
6. Lovačko društvo „Košuta“, Branešci, Pakrac
7. Lovačko društvo „Psunj“, Pakrac

Grad Pakrac je tijekom 2014. godine osigurao financijska sredstva za potrebe zaštite i spašavanja u ukupnom iznosu od 18.000,00 kuna od čega 6.000,00 kuna za Gorsku službu spašavanja i 12.000,00 kuna za usluge izrade i ažuriranja operativnih planova iz oblasti zaštite i spašavanja.
U slučaju da redovne službe nisu u mogućnosti učinkovito sanirati posljedice nastale nepogode, koja prijeti nastankom katastrofe ili veće nesreće, na zahtjev gradonačelnika Grada Pakraca, aktivira se Stožer zaštite i spašavanja koji rukovodi i usklađuje aktivnosti operativnih snaga te ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće.
U slučajevima nepogoda većih razmjera, kada navedene snage ne bi bile dovoljne, može se zatražiti pomoć organiziranih snaga zaštite i spašavanja s područje Požeško-slavonske županije, drugih županija te snage Državne uprave za zaštitu i spašavanje i Hrvatske vojske.
Analizirajući utvrđene organizirane snage zaštite i spašavanja na području Grada Pakraca, procjenjuje se da je neophodan daljnji razvoj i unapređenje mogućnosti djelovanja svih subjekata zaštite i spašavanja, uz osiguravanje sredstava za njihovo opremanja sukladno Procjeni ugroženosti i Planovima zaštite i spašavanja.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 16. prosinca 2014. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 810- 01/12-01/03
URBROJ: 2162-05/06-14-01