Odluka o kratkoročnom zaduženju kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb

Na temelju odredbi članka 86a. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08 i 136/12) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13 i 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca donosi

O D L U K U
o kratkoročnom zaduženju kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb

Članak 1.

Grad Pakrac (u daljnjem tekstu Grad) zadužit će se uzimanjem kredita kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb u iznosu od 1.500.000,00 kn za premošćivanje jaza između dospijeća obveza u provedbi projekata koje Grad provodi sa Hrvatskim vodama i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i priliva sredstava do rokova završetka navedenih projekata.

Članak 2.

Grad će se zadužiti pod slijedećim uvjetima:

Iznos kredita: 1.500.000,00 kn bez valutne klauzule,
Vrsta kredita: kratkoročni (do dvanaest mjeseci),
Korištenje kredita: do 31. prosinca 2014. g,
Rok i način vraćanja: deset mjesečnih rata sa dospijećem posljednjeg dana u mjesecu počevši od 31. siječnja 2015. g,
Kamatna stopa: u visini prinosa na trezorske zapise Ministarstva financija RH na 182 dana uvećano za kamatnu maržu od 3,6 postotnih poena, godišnje, promjenjiva, minimalno 4,5% godišnje, trenutno 4,5% godišnje,
Obračun kamata: kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno,
Naknada: bez naknade,
Instrumenti osiguranja: mjenice i zadužnice.

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca da može zaključiti ugovor o kratkoročnom zaduženju iz članka 1. i 2. ove odluke.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u„Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Pakrac, 6. studenog 2014. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 450-06/14-01/1
URBROJ: 2162-02/01-14-8