Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini

Na temelju odredbi Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08 i 136/12) i odredbi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13), te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 6. sjednici održanoj dana 10. lipanja 2014. godine donosi

IZMJENU I DOPUNU P R O G R A M A
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini

Članak 1.

Članak 2. Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini mijenja se i glasi:
„U 2014. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke u gradu Pakracu obuhvaća:

I – Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

I. 1 – redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova):

– strojno i ručno čišćenje (metenje i pranje) gradskih ulica, skupljanje otpadaka i pražnjenje koševa, održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina u zimskim uvjetima po planu rada Vlastitog pogona

364.248,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta sa javnih površina na području grada Pakraca (tokom godine)

30.000,00 kn POZ 507

– uklanjanje ruševina

30.000,00 kn POZ 508

I. 2 – redovito održavanje zelenih površina

po planu rada Vlastitog pogona
– mehaničko i ručno obrezivanje i potrebno uklanjanje stabala i ukrasnog grmlja

40.000,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovita košnja trave na javnim gradskim zelenim površinama tokom godine

156.389,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovito okopavanje, zalijevanje, prihrana i zamjena sadnica cvjetnih površina

83.350,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovito održavanje živica (orezivanje, kopanje i prihrana)

40.400,00kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

Sredstva za izvršenje radova u točkama I. 1. i 2. predviđaju se u ukupnom iznosu od 744.387,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.

II – Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina

– Obnova i održavanje cvjetnih nasada, drvoreda i parkova (kupovina i sadnja novih sadnica)

20.000,00kn POZ 491

– Naknada za uređenje voda za javne površine (po rješenju Hrvatskih voda)

21.000,00kn POZ 492

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u iznosu od 41.000,00kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.

III – Održavanje cesta i drugih javnih površina

U radovima ove točke obuhvaćeni su radovi na održavanju odvodnje atmosferskih voda uz asfaltne kolnike(slivnici i jarci) i uz makadamske ulice i poljske putove (jarci)

– Održavanje makadamskih ulica i poljskih putova na cijelom području Grada Pakraca s iskopaju potrebite dužine putnih kanala za odvod oborinske vode.

Materijal za nasipanje cesta 55.000,00kn POZ 493

– Prijevoz i razgrtanje materijala za nasipanje, čišćenje i iskop kanala, sanacija cijevnih propusta i drugi potrebni radovi

150.000,00kn POZ 495

– Sanacija nerazvrstanih cesta – elementarna nepogoda

30.000,00kn POZ 495.1

– Radovi na uređenju i održavanju površina uz nerazvrstane ceste (bankine i cestovni pojas) prema programu rada Vlastitog pogona

168.000,34kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa

(250.000,00kn) POZ 496

– izvođenje radova na održavanju vertikalne prometne signalizacije na području grada Pakraca (nabavka prometnih znakova).

25.000,00kn dio POZ 496

(sanacija, ugradnja, održavanje) dio od RAZDJEL 006
VLASTITI POGON 24.400,00 kn

– izvođenje radova na održavanju horizontalne prometne signalizacije u gradu Pakracu (sve cestovne oznake jednom u godini)

75.000,00 kn dio POZ 496

– trošak el.energije semafora (sufinanciranje po ugovoru s Hrvatskim cestama)

900,00 kn dio POZ 496

– Sanacija i održavanje nogostupa i nerazvrstanih cesta (asfaltiranih) u gradu Pakracu – tokom godine

149.100,00kn dio POZ 496

– izdaci za zimsku službu u 2014. godini nabavka soli i agregata za posipanje

50.000,00kn POZ 494

– ostali izdaci za aktivnosti zimske službe

100.000,00kn POZ 498

Sredstva za izvršenje svih radova na održavanju nerazvrstanih cesta predviđaju se u ukupnom iznosu od 827.400,34 kn i financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava.

IV – Održavanje groblja

Nabavka kontejnera za potrebe groblja po mjesnim odborima

6.000,00kn POZ 512

Izdatci za tekuće održavanje groblja (staze i ograde na grobljima i dr.)

10.000,00kn POZ 497

Sredstva za izvršenje radova navedenih iz ove točke predviđaju se u iznosu od 16.000,00kn, a financirat će se iz
komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava.

V – Javna rasvjeta

Potrošak el. energije za javnu rasvjetu

600.000,00kn POZ 499

Izdatci za tekuće održavanje objekata i opreme javne rasvjete (obuhvaća zamjenu dotrajalih rasvjetnih tijela, stupova, kablova i ostale opreme te sve potrebne radove za
uredno funkcioniranje javne rasvjete na području Grada Pakraca tokom cijele godine)

80.000,00kn POZ 500

Sredstva za izvršenje radova iz ove točke predviđaju se u navedenom iznosu od 680.000,00 kn, financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava.

VI – Ostali poslovi

Izdaci za higijeničarsku službu (hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica i sakupljanje lešina)

87.500,00kn POZ 509

Sredstva za izvršenje poslova iz ove točke predviđaju se u iznosu od 87.500,00 kn , a financirat će se iz redovitih sredstava proračuna.“

Članak 2.

Ostali članci Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini ostaju nepromijenjeni.

Članak 3.

Ova Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

Pakrac, 10. lipanj 2014. godine

Predsjednik Gradskog vijeća: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 363-01/14-01/15
URBROJ: 2162-06/01-14-01