Zaključak o usvajanju financijskog izvješća za 2013. g., izvješće o radu za 2013. g. i plan rada za 2014. g. Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 10. lipnja 2014.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K
Usvaja se financijsko izvješće za 2013. g., izvješće o radu za 2013. g. i plan rada za 2014. g. Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik.

Izvješća i plan iz točke 1. nalaze se u privitku ovog zaključka i čine njegov sastavni dio.

Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 10. lipnja 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 214-01/14-01/3
URBROJ: 2162-04/1-14-2