Zaključak o suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja za školsku godinu 2014./2015. Osnovne glazbene škole Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 10. lipnja 2014.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Daje se prethodna suglasnost na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja za školsku godinu 2014./2015. Osnovne glazbene škole Pakrac.

2. Odluka iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivana.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 10. lipnja 2014.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 602-01/14-01/5
URBROJ: 2162-04/1-14-2