Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u hotelu “Pakrac” u Pakracu

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” br. 125/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09 i 01/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca uz suglasnost Poduzetničkog centra Pakrac d.o.o., na svojoj 6. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u hotelu “Pakrac” u Pakracu

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i postupak natječaja za zakup poslovnog prostora u hotelu “Pakrac”, ugostiteljsko – poslovnom objektu, izgrađenom na k. č. br. 86111, k. o. Pakrac u Pakracu, Trg dr. Ivana Šretera 1.

Članak 2.

Poslovni prostor koji je predmet ove Odluke sastoji se od:

I. Prizemlja, ukupne neto površine 298,60 m2 i to:

Recepcija,
Soba za invalide,
Kuhinja,
Restoran,
Caffe bar,
Sanitarni čvorovi, spremišta, komunikacije i druge
pomoćne prostorije.

II. Kata, ukupne neto površine 232,20 m2 i to:

Jednokrevetne sobe – 3 komada,
Dvokrevetne sobe – 6 komada,
Ured,
Kotlovnica,
Stubište,
Komunikacija,
Predprostor.

III. Uredskog prostora na katu, ukupne neto površine 76,90 m2 i to:

Ured – 2 komada,
Dvorana,
Čajna kuhinja,
Predprostor.

IV. Vanjskih prostora, ukupne neto površine 927 m2 i to:

Terasa restorana površine 342 m2,
Terasa caffe bara površine 135 m2,
Parkiralište površine 450 m2.

V. Manipulativnih prostora i zelenih površina.

Poslovni prostor iz st. 1. ovog članka daje se u zakup u sljedećim modalitetima:

Opcija broj 1 – cjelokupni poslovni prostor iz st. 1. ovog članka sa svim svojim sastavnicama,
Opcija broj 2 – „smještajni dio“ koji se sastoji od recepcije i sobe za invalide u prizemlju te svih poslovnih prostora na katu,
Opcija broj 3 – „ugostiteljski dio“ koji se sastoji od prizemlja (izuzev recepcije i sobe za invalide), terase restorana i terase caffe bara.

Prednost pred ostalim opcijama ima Opcija broj 1, odnosno cjelokupni poslovni prostor iz st. 1. ovog članka.
U slučaju Opcija broj 2 i 3, pojedinačni Zakupnici dijele komunikacijske prostore, parkiralište, manipulativne prostore i zelene površine oko korištenja kojih moraju postići međusobni dogovor uz prethodnu suglasnost Zakupodavca.
U slučaju pojedinačnog davanja u zakup temeljem Opcije broj 2 te nerealiziranog zakupa temeljem Opcije broj 3, Zakupniku temeljem Opcije broj 2 se daje mogućnost dodatnog ugovaranja zakupa kuhinje, restorana, spremišta i drugih pomoćnih prostorija u prizemlju.

Članak 3.

Poslovni prostor iz čl. 2. ove Odluke namijenjen je obavljanju ugostiteljske djelatnosti.

Članak 4.

Poslovni prostor iz čl. 2. ove Odluke daje se u zakup putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.
Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se u tisku.

Članak 5.

Ponude se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja.

Članak 6.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Članak 7.

Zakup poslovnog prostora iz čl. 2. ove Odluke može se ostvariti za razdoblje do 10 (deset) godina uz minimalno trajanje zakupa 5 (pet) godina za sve opcije iz čl. 2. st. 2.

Članak 8.

Početna minimalna zakupnina za cjelokupni poslovni prostor iz čl. 2. ove Odluke određuje se kako slijedi:

− za prvu godinu zakupa 1,00 kuna mjesečno,
− za drugu godinu zakupa 1.500,00 kn mjesečno,
− za treću godinu zakupa 2.000,00 kn mjesečno,
− od četvrte godine do isteka zakupa 4.000,00 kn mjesečno.

U slučaju pojedinačnog ugovaranja zakupa sukladno čl. 2. st. 2., početna minimalna zakupnina se određuje kako slijedi:

− 60 % iznosa iz st. 1. ovog članka za Opciju broj 2,
− 40 % iznosa iz st. 1. ovog članka za Opciju broj 3.

Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed, do 5. (petog) u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 9.

Zakup se zasniva Ugovorom o zakupu.
Ugovor o zakupu mora biti sklopljen u pisanom obliku i to kao ovršna isprava u smislu odredbi Zakona o javnom bilježništvu („Narodne novine“ br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09) na trošak Zakupnika.

Članak 10.

Investicijska ulaganja Zakupnika u poslovni prostor iz čl. 2. koja povećavaju njegovu vrijednost mogu se prebijati do 100% (stopostotnog) iznosa mjesečne zakupnine dok se međusobne tražbine ne izjednače, nakon čega Zakupnik nastavlja s plaćanjem zakupnine.
Za ulaganja iz prethodnog stavka ovog članka, Zakupnik je dužan pribaviti troškovnik izrađen po ovlaštenoj osobi na koji suglasnost daje ovlašteno tijelo Zakupodavca.

Članak 11.

Ako sudjeluju u natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude, osobe iz čl. 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelje iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
(„Narodne novine“ broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13) imaju prvenstveno pravo na sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora.
Osobe iz prethodnog stavka ovog članka mogu ostvariti pravo prvenstva ako na natječaju sudjeluju isključivo kao fizičke osobe (obrtnik ili trgovac pojedinac) i ako nisu korisnici mirovine ostvarene po navedenom Zakonu te ako se pozovu na svoje pavo prvenstva i prilože dokaze o tome.

Članak 12.

Osim zakupnine, Zakupnik plaća sve režijske troškove poslovanja (struja, voda, plin, komunalna naknada, telefon) kao i druge pristojbe i doprinose koji terete predmetnu nekretninu za vrijeme trajanja zakupa.

Članak 13.

Zakupnik uzima u zakup poslovni prostor u viđenom stanju te će ga privesti namjeni o svom trošku.

Članak 14.

Nakon isteka ugovornog roka zakupa, Zakupniku koji u potpunosti izvršava obveze iz Ugovora o zakupu, pripada prvenstveno pravo na produljenje Ugovora o zakupu.

Članak 15.

Zakupnik nema pravo poslovni prostor koji je predmet zakupa davati u podzakup bez suglasnosti Zakupodavaca.

Članak 16.

Tekst natječaja mora sadržavati sljedeće:

− predmet zakupa – opcije sukladno čl. 2. st. 2.,
− namjenu poslovnog prostora,
− početni iznos zakupnine,
− vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,
− vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda,
− iznos jamčevine kao i odredbu da se, ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, jamčevina ne vraća,
− rok do kojeg se može i na koju adresu podnijeti pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju,
− vrijeme u kojem se može razgledati poslovni prostor,
− odredbu da na javnom natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji prema Gradu Pakracu ima dospjelih, a neizvršenih obveza.

Članak 17.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 10 (deset) dana od dana dostave obavijesti o izboru sklopiti Ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, u suprotnom se smatra da je isti odustao od sklapanja Ugovora o zakupu.

Članak 18.

Minimalni uvjeti zakupa su započeti obavljati ugostiteljsku djelatnost u predmetnom poslovnom prostoru najkasnije u roku od 3 (tri) mjeseca od dana preuzimanja poslovnog prostora.

Članak 19.

Ponuda za natječaj mora biti u pisanom obliku i sadržavati:

− naziv/ime ponuditelja, OIB, broj tekućeg ili žiro računa zbog povrata jamčevine,
− predmet zakupa sukladno čl. 2. st. 2. ove Odluke,
− namjenu prostora sukladno članku 3. ove Odluke,
− iznos zakupnine koji nije niži od početnog iznosa određenog u čl. 8. ove Odluke, a u odnosu na odabranu opciju.

Dokazi o sposobnosti – prilozi uz prijavu:

− poslovni plan s opisom dosadašnjeg i planiranog poslovanja te brojem i kvalifikacijskom strukturom osoblja koje će pružati predmetnu ugostiteljsku uslugu,
− dokaz o uplati jamčevine,
− izjava o prihvaćanju minimalnih uvjeta zakupa,

te za

Trgovačko društvo:

− preslika rješenja o upisu u sudski registar,
− preslika bilance i računa dobiti i gubitka za prethodne dvije poslovne godine,
− potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama poreza i doprinosa (ne starija od 30 (trideset) dana).

Obrtnik:

− preslika rješenja o upisu u obrtni registar,
− preslika prijave poreza na dohodak za prethodne dvije godine,
− dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 11. ove Odluke.
− potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama poreza i doprinosa (ne starija od 30 (trideset) dana),
− BON 2 (ne stariji od 30 (trideset) dana).

Članak 20.

Jamčevina se određuje u iznosu od 5.000,00 kn (pettisuća kuna) i plaća se u korist žiro računa Grada Pakraca (HR2823400091831800008) otvoren kod PBZ d.d. Zagreb, s pozivom na broj 68 7722 – OIB Ponuditelja, s naznakom „Jamčevina za zakup hotela „Pakrac”.

Članak 21.

Ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina se vraća, a izabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u zakupninu.
U slučaju da ponuditelj odustane od svoje ponude, gubi pravo povrata uplaćene jamčevine.

Čanak 22.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži i viši iznos zakupnine.

Članak 23.

Troškove ishođenja dozvola i suglasnosti te opremanja poslovnog prostora radi obavljanja djelatnosti snosi Zakupnik bez prava povrata uloženih sredstava.

Članak 24.

O predaji poslovnog prostora sastavit će se poseban zapisnik.
Obveza plaćanja zakupnine teče od dana predaje poslovnog prostora Zakupniku.

Članak 25.

Na sklapanje, izvršavanja i prestanak Ugovora o zakupu poslovnog prostora primjenjuju se odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11) te odredbe Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11).

Članak 26.

Za provedbu javnog natječaja zadužuje se Gradonačelnik Grada Pakraca koji može u tu svrhu imenovati posebno stručno povjerenstvo.

Članak 27.

Odluku o najpovoljnijoj ponudi donosi Gradonačelnik Grada Pakraca.

Članak 28.

Gradonačelnik zadržava pravo da, bez dodatnih obrazloženja, ne prihvati niti jednu od prispjelih ponuda te ne snosi odgovornost prema ponuditeljima u svezi njihovih troškova prilikom prijave na natječaj.

Članak 29.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u hotelu „Pakrac“ (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 6/08, 2A/12, 3/12).

Članak 30.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 10. lipnja 2014.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 372-01/14-14/8
URBROJ: 2162-05/05-14-01